تفاوتهای انگلیسی آمریکایی و انگلیسی بریتانیایی

آيا انگليسي آمريکايي (American English) و انگليسي بريتانيايي (British English) دو زبان مجزا هستند يا دو حالت مختلف از زبان انگليسي؟ بعضي‌ها مي‌گويند آنها دو زبان مختلف هستند ولي خيلي‌ها آنها را تنها حالتهاي مختلفي از يک زبان مي‌دانند.

البته هيچ پاسخ دقيقي براي اين پرسش وجود ندارد. ما فقط مي‌توانيم بگوييم که تفاوتهايي ميان آنها وجود دارد. البته بايد بدانيد که اين تفاوتها جزئي بوده و در اثر يکپارچه شدن دنياي امروز اين تفاوتها روز به روز کمتر مي‌شوند.

در ادامه با برخي از تفاوتهاي ميان اين دو نسخه از زبان انگليسي آشنا مي‌شويد.

 

املاي کلمات

انگليسي بريتانيايي تمايل دارد که املاي بسياري از کلماتي که ريشه فرانسوي دارد را حفظ کند، در حاليکه آمريکايي‌ها بيشتر سعي مي‌کنند کلمات را همانطور که تلفظ مي‌کنند بنويسند. علاوه بر اين، آنها حروفي را که مورد نياز نيست حذف مي‌کنند. به مثالهاي زير دقت کنيد:

British English

American English

colour

color
centre center
honour honor
analyse analyze
cheque check
tyre tire
favour favor

اگر چه هر دو نسخه‌ي آمريکايي و بريتانيايي زبان انگليسي صحيح هستند، اما املاي آمريکايي معمولاً ساده‌تر است. بنابراين بهتر است بطور کلي از املاي آمريکايي استفاده کنيد، مگر اينکه بخواهيد براي خوانندگان بريتانيايي چيزي بنويسيد.

 

تلفظ

تلفظ‌ها و لهجه‌هاي گوناگوني در انگليسي محاوره‌اي وجود دارد که پرداختن به همه آنها در يک مقاله امکانپذير نيست. بنابراين تنها به تفاوتهاي اصلي بين دو نوع اصلي زبان انگليسي،‌ يعني انگليسي آمريکايي و انگليسي بريتانيايي اشاره مي‌کنيم:

   صداي /r/ ممکن است در بعضي از کلمات انگليسي بريتانيايي رسا نباشد؛ مثلاً کلمات car، park، star و bark را در نظر بگيريد. قاعده‌ي آن اينست که حرف r تنها وقتي که يک حرف صدادار بعد از آن بيايد تلفظ مي‌شود، مانند Iran، British و bring.

   آمريکاييها تمايل دارند کلماتي که به «-duce» ختم مي‌شوند (مانند reduce، produce، induce و seduce) را بصورت /-du:s/ تلفظ کنند. در انگليسي بريتانيايي اين اغلب کمي متفاوت است:/-dju:s/

براي فراگيري سيستم تلفظ IPA اينجا را کليک کنيد.

   آمريکاييها تمايل دارند کلمات را با حذف حروف کاهش دهند. بعنوان مثال کلمه «facts» در انگليسي آمريکايي درست مثل «fax» تلفظ مي‌شود - حرف t تلفظ نمي‌شود.

   گاهي حروف صدادار در انگليسي بريتانيايي حذف مي‌شوند. بعنوان مثال در هيچيک از کلمات «secretary» و «tributary» حرف a تلفظ نمي‌شود.

   گاهي استرس کلمه در هر کدام از دو نسخه آمريکايي و بريتانيايي تفاوت دارد:

advertisement:

American English/'/

British English:  /'/

 

لغت

در جدول زير چند کلمه متداول بريتانيايي بهمراه معادل آمريکايي آن ارائه شده است:

British English

American English

معني فارسي
lift elevator آسانسور
trousers pants شلوار
lorry truck کاميون
petrol gasoline بنزين
underground subway مترو
aerial antenna آنتن
rubber eraser پاک‌کن
flat apartment آپارتمان
wardrobe closet جارختي
queue line صف
pavement sidewalk پياده‌رو

 

British/North American Vocabulary

Here are some of the main differences in vocabulary between British and North American English.

British Canadian American
anywhere anywhere anyplace
autumn autumn/fall fall
barrister lawyer attorney
beeper, pager pager beeper
bill (restaurant) bill check
biscuit cookie cookie
block of flats apartment block apartment building
bonnet hood hood
boot (of car) trunk (of car) trunk (of automobile)
car car automobile
caravan trailer trailer
chemist drugstore drugstore
chest of drawers dresser bureau
chips French fries/chips French fries
chocolate bar chocolate bar candy bar
the cinema movies the movies
clothes peg clothes peg clothespin
coffin coffin casket
condom condom rubber
crisps potato chips potato chips
crossroads intersection intersection
cupboard cupboard closet
cutlery cutlery silverware
diversion diversion, detour detour
drawing-pin thumbtack thumbtack
driving licence driver's licence driver's license
dummy (for babies) soother pacifier
dustbin garbage can, trash can ashcan, garbage can, trashcan
dustman garbageman garbage collector
engine engine motor
estate agent real estate agent realtor
film movie movie
flat apartment apartment
flat tyre flat tire flat
flyover overpass overpass
galoshes galoshes toe rubbers
gear-lever gearshift gearshift
Girl Guide Girl Guide Girl Scout
ground floor ground floor, main floor first floor
handbag handbag purse
holiday holiday vacation
jam jam jelly
jeans jeans blue jeans
jug jug pitcher
lift elevator elevator
lorry truck truck
luggage luggage baggage
mad crazy crazy
main road main road, main thoroughfare highway
maize corn corn
maths math math
mobile (phone) cellular phone cellular
motorbike motorbike, motorcycle motorcycle
motorway highway, thoroughfare freeway, expressway
motorway freeway freeway
napkin serviette, table napkin napkin
nappy diaper diaper
naughts and crosses tick-tack-toe tic-tack-toe
pants shorts shorts
pavement sidewalk, pavement sidewalk
petrol gas, gasoline gas, gasoline
The Plough Big Dipper Big Dipper
pocket money pocket money allowance
post mail, post mail
postbox mailbox, post-box mailbox
postcode postal code zip code
postman mailman, letter carrier mailman
pub bar, pub bar
public toilet bathroom rest room
puncture flat flat
railway railway railroad
return (ticket) return round-trip
reverse charge collect call, reverse the charges call collect
ring road ring road beltway
road surface road surface, asphalt pavement
roundabout roundabout traffic circle
rubber eraser eraser
rubbish garbage, trash, refuse garbage, trash
rubbish-bin garbage can, trashcan garbage can, trashcan
saloon (car) sedan (car) sedan (automobile)
shop shop, store store
single (ticket) one-way (ticket) one-way
solicitor lawyer attorney
somewhere somewhere someplace
spanner wrench wrench
spirits spirits hard liquor
sweets candy, sweets candy
tap (indoors) tap (indoors) faucet
tap (outdoors) tap (outdoors) spigot
taxi taxi cab
tea-towel dish-towel dish-towel
telly, TV TV TV
third-party insurance third-party insurance liability insurance
timetable schedule schedule
tin tin can can
toll motorway toll highway turnpike
torch flashlight flashlight
trousers pants pants
tube (train) subway, metro  subway
underground (train) subway, metro subway
underpants shorts shorts
van truck truck
vest undershirt undershirt
waistcoat vest vest
wallet wallet billfold
wellington boots rubber boots rubbers
whisky whisky, scotch whiskey, scotch
windscreen windshield windshield
zip zipper zipper
 

منابع :  EnglishClub.com و http://moallemyar.blogfa.com/post-12.aspx