آقای سهیل صدرزاده
 
آقای سهیل صدرزاده موفق به کسب مدرک CAE با نمره C شدند. این موفقیت را به ایشان تبریک میگوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم .
 
 
 

آقای محمد ناظمیان
 
آقای محمد ناظمیان موفق به کسب مدرک FCE با نمره B شدند. این موفقیت را به ایشان تبریک میگوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم .
 
 
 

آقای مهریار کیشی
 
آقای مهریار کیشی موفق به کسب مدرک FCE با نمره B شدند. این موفقیت را به ایشان تبریک میگوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم .
 
 
 

خانم فاطمه فرامرزی
 
خانم فاطمه فرامرزی موفق به کسب مدرک FCE با نمره B شدند. این موفقیت را به ایشان تبریک میگوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم .
 
 
 

آقای محسن کشمیری
 
آقای محسن کشمیری موفق به کسب مدرک FCE با نمره B شدند. این موفقیت را به ایشان تبریک میگوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم .
 
 
 

خانم زهره رحمان نژاد
 
خانم زهره رحمان نژادموفق به کسب مدرک CAE با نمره C شدند. این موفقیت را به ایشان تبریک میگوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم .
 
 
 

خانم رویا ابراهیمی
 
خانم رویا ابراهیمی موفق به کسب مدرک FCE با نمره C شدند. این موفقیت را به ایشان تبریک میگوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم .
 
 
 

آقای محمد جعفر خزائی
 
آقای محمد جعفر خزائی موفق به کسب مدرک FCE با نمره A شدند. این موفقیت را به ایشان تبریک میگوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم .
 
 
 

خانم آسیه تیموری
 
خانم آسیه تیموری موفق به کسب مدرک FCE با نمره A شدند. این موفقیت را به ایشان تبریک میگوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم .
 
 
 

خانم منظر فیض
 
خانم منظر فیض موفق به کسب مدرک FCE با نمره A شدند . این موفقیت را به ایشان تبریک میگوییم و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.