استاد غزل نظری

استاد برگزیده ترم فروردین

دپارتمان کودکان و نوجوانان

پنج استاد برتر شش ماه اول سال نود و چهاربه انتخاب سرکار خانم نساج کریمی سوپروایزر محترم شعبه یک


مدرس منتخب ترم November 2014

سرکار خانم  فاطمه فرامرزی از طرف موسسه فرهنگی آموزشی مهر سجاد (MCI) به عنوان استاد نمونه November 2014 دپارتمان زبان کودکان و نوجوانان انتخاب گردید.

             علی سعید مدقق                  
مدیر موسسه فرهنگی هنری مهرسجاد     مدرس منتخب ترم فروردین ماه سال 93

بدینوسیله مدرس منتخب ترم فروردین ماه سال 93 که پیشرفت چشمگیر عملکرد داشته است به شرح زیر اعلام می گردد:

  • خانم روشنک عادلیان

             علی سعید مدقق
مدیر موسسه فرهنگی هنری مهرسجاد