تجلیل از استاد برتر خانم سلحشوران- نفر اول نظرسنجی زبان آموزان فرانسه 6 ماهه دوم 95 


تجلیل از استاد برتر خانم عباسی


تجلیل از استاد برتر- خانم سلحشوران

سرکار خانم سیمین سلحشوران استاد نمونه May-June 2015 انتخاب و هدیه یک میلیون ریالی به ایشان تعلق گرفته است.
سرکار خانم افروز جوادی  استاد نمونه May-June 2015 انتخاب و هدیه دو میلیون ریالی به ایشان تعلق گرفته است.
 


سرکارخانم مرجان احمدی پور استاد نمونه November 2014 انتخاب و هدیه یک میلیون ریالی به ایشان تعلق گرفت.


سرکارخانم افروز جوادی استاد نمونه May 2014 انتخاب و هدیه یک میلیون ریالی به ایشان تعلق گرفت.

سرکارخانم فهیمه ولیان استاد نمونه دپارتمان فرانسه

سرکارخانم غزانه زرین درفش استاد نمونه دپارتمان فرانسه

سرکارخانم غزاله اتحاد استاداستاد نمونه February 2012