تاریخADVANCEDمرداد98

  • 1398/05/10

تاریخ   ADVANCED START مردادماه 1398

 

قابل توجه دانش پذیران محترم موسسه آموزشی MCI تاریخ شروع دوره های پیشرفته مردادماه 98 طبق جدول ذیل میباشد:

 

Advanced Mordad 98

گزارش دوره / ترم ها

ساعت های کلاس

نام مدرس

شروع

کد دوره/ترم

نام دوره/ترم

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

نوید نصرالهی

1398/05/16

1092

CAE 1

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)

فهیمه  بزرگیان

1398/05/20

1091

CAE 1

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

محمد خزائی

1398/05/16

1076

CAE 2

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

فهیمه  بزرگیان

1398/05/20

1077

CAE 2

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

محمد خزائی

1398/05/16

1067

CAE 3

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

 

 

1072

CAE 5

شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)

 

1398/05/19

968

CAE 5

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

نوید نصرالهی

1398/05/15

1078

CAE 6

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

 

1398/05/16

1058

CAE 6

شنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

 

 

1079

CPE 1

یک شنبه  (16:30 - 18:00)
سه شنبه  (16:30 - 18:00)
پنج شنبه  (16:30 - 18:00)

 

1398/05/17

1071

CPE 2

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

فهیمه  بزرگیان

1398/05/19

1080

CPE 3

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

امیر علی موحد

 

1081

CPE 6

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

زهرا برزخی

1398/05/14

1066

FCE 3

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

محسن کشمیری

1398/05/12

1083

FCE 3

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

 

1398/05/16

1084

FCE 4

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

 

1398/05/16

1086

FCE 5

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

 

1398/05/17

1088

FCE 5

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)

نوید نصرالهی

1398/05/17

1089

FCE 6

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

زهرا برزخی

1398/05/16

1087

FCE 6

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

محسن کشمیری

1398/05/12

1090

FCE 7

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

محسن کشمیری

1398/05/16

1093

Speaking