تاریخ Final جمعه

  • 1398/05/10

تاریخ FINAL & SPEAKING دوره های روز جمعه

 

قایل توجه دانش پذیران دوره های انگلیسی و فرانسوی که جمعه ها دایر بوده است, تاریخ فاینال و اسپیکینگ طبق جدول ذیل میباشد:

 

ساعت های کلاس

تاریخ فاینال

نام مدرس

تاریخ SP

نام دوره/ترم

جمعه  (09:00 - 12:30)

1398/06/22

خانم ارسلانی

ساعت10:30 1398/06/15

A.E.F B1

جمعه  (09:00 - 12:30)

1398/06/22

مرجان علی اکبری

ساعت11:30 1398/06/15

A.E.F B3

جمعه  (09:00 - 12:30)

1398/06/22

نرگس گنجلو

ساعت11  1398/06/15

A.E.F C4

جمعه  (09:00 - 12:30)

1398/06/15

ابوالفضل توکلی

ساعت11:30 1398/06/15

A.E.F D2

جمعه  (09:00 - 12:30)

1398/06/15

سارا ناصری

ساعت10:30 1398/06/15

A.E.F E1

پنج شنبه  (09:00 - 12:30)

1398/05/24

نرگس یزدانی

ساعت11:15 1398/05/24

Édito A2-3