تاریخ Final مرداد 98

  • 1398/06/03

 

تاریخ برگزاری Final & Speaking دوره های Advanced مردادماه 1398

 

قابل توجه زبان آموزان محترم موسسه MCI, تاریخ برگزاری Final & Speaking دوره های پیشرفته مردادماه 1398 طبق جدول ذیل میباشد:

 

ساعت های کلاس تاریخ فاینال نام مدرس تاریخ SP نام دوره

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)

1398/07/04

منظر فیض

*******

CAE 1

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

1398/07/03

محمد خزائی

********

CAE 1

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

1398/07/03

محمد خزائی

*******

CAE 2

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

1398/07/04

فهیمه  بزرگیان

*******

CAE 2

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

نوید نصرالهی

ساعت18:20

1398/06/30

CAE 3

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

1398/07/03

محسن کشمیری

ساعت19:30

1398/06/30

CAE 3

شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)

1398/07/03

فهیمه  بزرگیان

ساعت12

1398/06/30

CAE 5

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

1398/07/03

فهیمه  بزرگیان

ساعت17:30

1398/06/30

CAE 5

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

1398/07/02

نوید نصرالهی

*******

CAE 6

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

امیر علی موحد

******

CAE 6

یک شنبه  (16:30 - 18:00)
سه شنبه  (16:30 - 18:00)
پنج شنبه  (16:30 - 18:00)

1398/07/04

فهیمه  بزرگیان

*******

CPE 2

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

1398/07/03

فهیمه  بزرگیان

*******

CPE 3

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

1398/06/30

محسن کشمیری

ساعت19:15

1398/06/27

FCE 3

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

1398/07/03

زهرا برزخی

ساعت20

1398/06/30

FCE 3

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

1398/07/03

مسعود معتمدی نیا

*******

FCE 4

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

1398/07/04

مسعود معتمدی نیا

ساعت19:15

1398/07/02

FCE 5

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

1398/07/03

زهرا برزخی

ساعت18

1398/06/30

FCE 5

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)

1398/07/04

نوید نصرالهی

*******

FCE 6

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

1398/07/03

زهرا برزخی

*******

FCE 6

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

1398/06/30

محسن کشمیری

ساعت18

1398/06/27

FCE 7

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

1398/07/03

نوید نصرالهی

******

Speaking