تاریخ FINAL مرداد 98

  • 1398/06/12تاریخ Final & Speaking دوره های عادی مردادماه 1398 قابل توجه دانش پذیران محترم موسسه آموزشی MCI, تاریخ برگزاری فاینال و اسپیکینگ دوره های عادی مردادماه 1398 طبق جدول ذیل میباشد:

 

تاریخ Final و Speaking دوره های عادی مردادماه 1398

ساعت های کلاس

تاریخ فاینال

نام مدرس

تاریخ SP

نام دوره/ترم

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/04

محمد حسین شایسته خوی

ساعت 20

1398/07/02

A.E.F A1

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/04

زهرا رجبی

ساعت 17:30 

1398/06/31

A.E.F A2

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/07/03

زهرا رجبی

 

ساعت 12

1398/06/30

 

A.E.F A2

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

فاطمه شفیعی نیزار

1398/06/30ساعت 12   

 

 

A.E.F A2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/04

زهرا رجبی

ساعت20 1398/06/31

A.E.F A3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/03

زهرا رجبی

ساعت16 1398/07/01

A.E.F A3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/04

سعید  ملک نژاد

ساعت18:15 1398/07/02

A.E.F B1

شنبه  (12:00 - 14:00)
دوشنبه  (12:00 - 14:00)
چهارشنبه  (12:00 - 14:00)

1398/07/03

زهرا ارسلانی

1398/06/30ساعت12:30

A.E.F B1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/03

سیما حجگذاری

ساعت16:30 1398/07/01

A.E.F B1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/04

فاطمه شفیعی نیزار

ساعت19 1398/07/02

A.E.F B1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/07/01

بهنام  علیمردانی

1398/06/30ساعت20

A.E.F B2

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

زهرا رجبی

ساعت18:15 1398/07/01

A.E.F B2

 شنبه  (10:00 - 12:00)
دو شنبه  (10:00 - 12:00)
چهار شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/07/03

زهرا ارسلانی

ساعت12 1398/07/01

A.E.F B2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/07/03

سرور نهاوندی

ساعت17:30 1398/07/01

A.E.F B3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/03

فاطمه شفیعی نیزار

ساعت18 1398/07/01

A.E.F B3

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/07/02

زهرا رجبی

ساعت11:30 1398/06/31

A.E.F C1

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/04

زهرا ارسلانی

ساعت18 1398/07/02

A.E.F C1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/03

معصومه آقاسی زاده

1398/06/30ساعت16:45

A.E.F C1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/02

بهناز ستایش فر

ساعت18 1398/06/31

A.E.F C2

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/07/04

زهرا ارسلانی

ساعت11 1398/07/02

A.E.F C2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/04

فاطمه شفیعی نیزار

ساعت16:20 1398/07/02

A.E.F C2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/07/03

ابوالفضل توکلی

1398/06/30ساعت19:30

A.E.F C3

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/07/03

صادق باروئی

ساعت20:45 1398/07/01

A.E.F C3

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/07/03

معصومه آقاسی زاده

ساعت11:15 1398/07/01

A.E.F C3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/01

ملیحه شهیدی فرد

ساعت18 1398/06/27

A.E.F C4

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/04

یلدا پیروی

1398/07/02ساعت19:30

A.E.F C4

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/07/01

نامشخص

 

A.E.F D1

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/04

معصومه آقاسی زاده

ساعت16:45 1398/06/31

A.E.F D1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

یلدا پیروی

ساعت18:45 1398/07/01

A.E.F D1

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/07/04

رویا ابراهیمی

ساعت12 1398/06/31

A.E.F D2

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

سمیه امینی

ساعت19:30 1398/07/01

A.E.F D2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/04

سعید  ملک نژاد

1398/07/02ساعت17

A.E.F D2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/02

ابوالفضل توکلی

ساعت18:45 1398/06/31

A.E.F D3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/01

رویا ابراهیمی

1398/06/30ساعت16

A.E.F D3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/03

سمیه امینی

1398/06/30ساعت17:15

A.E.F D3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/02

معصومه آقاسی زاده

ساعت19:30 1398/06/31

A.E.F D4

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/07/03

سمیه امینی

ساعت20 1398/07/01

A.E.F D4

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/03

ابوالفضل توکلی

ساعت17:15 1398/07/01

A.E.F D4

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/01

ابوالفضل توکلی

ساعت19:30 1398/06/27

A.E.F D5

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/07/03

آسیه تیموری

ساعت12 1398/07/03

A.E.F D5

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

ملیحه شهیدی فرد

ساعت18:45 1398/07/01

A.E.F E1

یک شنبه  (14:00 - 16:00)
سه شنبه  (14:00 - 16:00)
پنج شنبه  (14:00 - 16:00)

1398/07/04

نامشخص

 

A.E.F E1

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/04

سمیه امینی

ساعت17:30 1398/07/02

A.E.F E1

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/06/31

آسیه تیموری

ساعت12  1398/06/28

A.E.F E1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/04

رویا ابراهیمی

ساعت18:45 1398/07/02

A.E.F E1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

سارا نساج كريمي

ساعت20 1398/07/01

A.E.F E2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/07/03

یلدا پیروی

ساعت18:30 1398/07/03

A.E.F E2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/02

فرزانه شادلو

ساعت16 1398/06/31

A.E.F E2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/07/03

محمد حسین شایسته خوی

ساعت19:15 1398/07/03

A.E.F E3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/04

سمیه امینی

ساعت19:30 1398/07/02

A.E.F E3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/04

محسن کشمیری

ساعت19:30 1398/07/02

A.E.F E4

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/03

سارا نساج كريمي

ساعت17:45 1398/07/01

A.E.F E4

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/04

رویا ابراهیمی

ساعت16 1398/07/02

A.E.F E4

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

محمد حسین شایسته خوی

ساعت18:30 1398/07/01

A.E.F E5

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

علی ابراهیم زاده

******

FCE 1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/04

علی ابراهیم زاده

*******

FCE 1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/04

محمد خزائی

******

FCE 2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/03

علی ابراهیم زاده

*****

FCE 2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/04

علی ابراهیم زاده

ساعت18 1398/07/02

FCE 3

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/07/03

علی ابراهیم زاده

ساعت20 1398/07/01

FCE 3