تاریخ Final فرانسه

  • 1398/06/12تاریخ فاینال و اسپیکینگ دوره های فرانسه مردادماه 1398قابل توجه دانش پذیران محترم موسسه آموزشی MCI , تاریخ برگزاری  فاینال و اسپیکینگ دوره های فرانسه مرداماه 1398 طبق جدول ذیل میباشد:

 

تاریخ Final & Speaking دوره های فرانسه مردادماه 1398

ساعت های کلاس

تاریخ فاینال

نام مدرس

تاریخ Oral

نام دوره/ترم

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/04

نرگس یزدانی

1398/07/02 ساعت17:50-17:30

Édito A1-1

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/07/03

علیرضا حق بین

  1398/07/03      ساعت12

Édito A1-2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/07/01

سیمین سلحشوران

ساعت19:30-19:10 1398/07/01

Édito A1-3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

محبوبه سادات  میر افضلی

ساعت18:15-18 1398/07/01

Édito A1-3

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/07/03

علی پیراگند

ساعت12:30-11:45 1398/07/03

Édito A1-4

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/06/31

عارفه فیروزی

ساعت17:50-17:30 1398/06/31

Édito A1-5

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/03

نرگس یزدانی

ساعت18:50-18:20 1398/07/01

Édito A1-6

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/07/03

آسیه مویدی

ساعت10-9:30 1398/07/03

Édito A1-6

شنبه  (09:00 - 11:00)
دوشنبه  (09:00 - 11:00)
چهارشنبه  (09:00 - 11:00)

1398/07/03

عارفه فیروزی

ساعت10-9:30 1398/07/01

Édito A2-1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

نرگس یزدانی

ساعت19:50-19:30 1398/07/01

Édito A2-2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/07/03

عارفه فیروزی

ساعت19:50-19:10 1398/07/03

Édito A2-3

پنج شنبه  (09:00 - 12:30)

1398/08/09

عارفه فیروزی

ساعت12 1397/07/02

Édito A2-4

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/07/04

نرگس یزدانی

ساعت18:20-18 1398/07/02

Édito B1-1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/07/03

علیرضا حق بین

قبل از فاینال 1398/07/03

Édito B1-3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/04

نرگس یزدانی

ساعت19-18:20 1398/07/02

Édito B1-3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/07/03

سیمین سلحشوران

ساعت18:30-18 1398/06/30

Édito B1-6

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/07/03

نرگس یزدانی

ساعت12:30-12 1398/06/30

Édito B1-6