تیسول کانادا

  • 1398/06/31

 


 

TESOL

تیسول

 

Teaching English to Speakers of Other Languages

 

تدریس زبان انگلیسی به افرادی که زبان اصلی آنها انگلیسی نمی باشد

از تیسول چه می دانیم ...

 

تیسول یک نوع گواهی رسمی کار به عنوان مدرسان بین المللی زبان انگلیسی و دیگر زبان های رایج که دارای اعتبار, کیفیت و استاندارد جهانی در امر آموزش زبان های خارجی در سرتاسر دنیا می باشد. در حال حاضر اکثر موسسات آموزشی در دنیا به سوی این مدرک ( TESOL ) گرایش داشته و برای استخدام مدرس زبان این گواهی حائز اهمیت میباشد. البته فواید مدرک مذکور از جمله ارائه یک طرح منسجم جهانی و تعریف یک استاندارد جهانی, جلوگیری از اعمال سلائق شخصی در امر تدریس, انتخاب مدرس بر اساس استانداردهای جهانی و پافشاری نداشتن جهت برگزاری آزمون های تعیین سطح  استخدام مدرس و اعتماد روزافزون والدین به موسساتی که از این مدرک پشتیبانی می کنند نیز قابل کتمان نمی باشد.

قابلیت و داشتن فرصت شغلی مناسب, همگام شدن با تراز بین المللی و مدرسین زبان در دنیا, کسب درآمد بالاتر و پوشش هزینه های تحصیل یا زندگی علی الخصوص در کشورهای دیگر و کسب سهم بیشتر از بازار به شدت رقابتی بین مدرسین در موسسات آموزشی زبان های خارجه نیز از فواید انکارناپذیر برای اقناع یک مدرس زبان جهت اخذ مدرک تیسول و استفاده از مزایای آن می باشد. 

 

اهداف دوره های تیسول

آشـنا نمـودن مدرسـین زبان به جدیدتریـن روشهای آموزش زبان انگلیسـی.

 

بــروز رســانی اطلاعــات و دانــش تدریــس مــدرس و کســب مهارتهــای لازم بــرای تدریــس انگلیســی در کشــورهای دیگــر

 

آشـنا نمودن مدرس با سـایر مدرسـین در کشـورهای دیگر از طریق سـایت تیسـول کانادا.

 

امـکان فراهـم نمـودن بـازار کار بـرای متقاضیانـی کـه قصـد دارنـد در خـارج از ایـران تدریـس نماینـد.

 

اعطـای گواهـی نامـه معتبـر و بیـن المللـی از تیسـول کانـادا جهـت اعتبـار بخشـیدن بـه رزومـه مـدرس.

 

بــه دســت آوردن طیفــی از مهارتهــای عملــی بــرای آمــوزش زبــان بــه بزرگســالان

 

نشـان دادن توانایـی شـرکت کننـدگان در بـه کارگیری آموخته هـا در یـک محیـط آموزشـی واقعـی

 

Canada Flag

تیسول کانادا TESOL-CANADA

گواهـی TESOL CANADAبـا هـدف ارائـه برتریـن سـطح اسـتاندارد در جهـان، دورههای آموزشـی مـدرس و مترجـم زبـان هـای انگلیسـی، فرانسـه، اسـپانیائی و 11زبـان رایـج دیگـر را فراهـم آورده و مطابـق بـا اسـتاندارد هـای بیـن المللـی بـه طـور گسـترده در کانـادا و سراسـر جهـان ارائـه میدهـد. در اکثــر کشــورها، دیپلــم TESOLصــادره از کانــادا هــم تــراز بــا مــدرک کاردانــی و در کانـادا و آمریـکا معـادل یـک سـال یـا 42 واحـد دانشـگاهی بـوده و مـی توانـد درب هـای بیشــتری را بــروی فرصــت هــای شــغلی و ادامــه تحصیــل بگشــاید. مراکـز آمـوزش زبـان در جهـان، اکنـون بـا دقـت بیشـتری اسـاتید خـود را انتخـاب مــی کننــد و گواهــی CANADA TESOLبــا 24 ســال ســابقه در کانــادا و ســایر کشـورها، جایـگاه خـود را در بیـن اسـتانداردهای کسـب نیـروی انسـانی در صنعـت آمـوزش تثبیـت کـرده اسـت. وزارت کار و نیـروی انسـانی کانـادا تأثیـر مثبـت دارنـدگان ایـن گواهـی را درکانـادا مـورد بررسـی قـرار داده و آن را معتبـر شـناخته و تأئیـد کـرده اسـت.

 

مزایای دریافت گواهی تیسول کانادا

 

این مدرک نیاز به تمدید ندارد.

 

این دوره ها توسط اساتید مجرب بین المللی تدریس میشود.

 

گواهینامه هــا مســتقیما توســط تیســول کانــادا صــادر میشــود و دارای اعتبــار از وزارت آمــوزش و پــرورش کانــادا و وزارت کار کانــادا میباشــد.

 

دارنــدگان گواهینامــه تیســول کانــادا میتواننــد در هــر جــای دنیــا بــه کارمشــغول شــود.

 

 

 دوره TESOL FOUNDATION

شرکت این دوره به علاقه مندان به تدریس زبان که سابقه تدریس نداشته و یا به تازگی به حرفه تدریس روی آورده‌اند پیشنهاد می‌گردد. طول دوره 2 ماه شامل 150 ساعت کلاس شامل کار عملی، گزارش نویسی و دمو  می‌باشد.  متقاضیان جهت شرکت دراین دوره می‌بایست در آزمون ورودی آن شرکت نموده یا نمره ای معادل ۶ در آزمون IELTS داشته باشند. 

 

 

 

 دوره TESOL ADVANCED

 

این دوره مختص مدرسینی است که سابقه بیش از یکسال تدریس دارند و نیاز به یک مدرک معتبر بین المللی هستند. طول دوره 3 ماه شامل 300 ساعت کلاس شامل کار عملی، گزارش نویسی و دمو  می‌باشد. متقاضیان جهت شرکت دراین دوره می‌بایست درآزمون ورودی آن شرکت نموده یانمره ای معادل۷درآزمون IELTS داشته باشند. 

 

با این اوصاف موسسه بزرگ MCI توانسته یکی از معدود موسسات برگزارکننده دوره های مربوط به این گواهی در ایران علی الخصوص در شهر مشهد باشد و با توجه به برگزاری موفق دوره های همسطح این دوره به اذعان کارشناسان و مدرسین محترم , تمام تلاش خود را برای هر چه بهتر برگزار کردن دوره های مدرک تیسول در سطح استان خواهد نمود تا باز هم جزو اولین ها در سطح کشور در امر آموزش و بالا بردن سطح علمی آن باشد.

علاقمندان می توانند جهت اطمینان از صحت و سقم ارائه نمایندگی Tesol Canada به موسسه MCI جهت برگزاری دوره های Tesol به لینک زیر مراجعه نمایند:

 

http://tesolcanada.org/recognized_programs-html

 

TESOL را با ما بگذرانید ...

 

موسسه آموزش زبان MCI