تاریخ Advanced مهر98

  • 1398/07/04

 

 

 تاریخ برگزاری دوره های پیشرفته مهرماه 1398 موسسه آموزشی MCI

 

قابل توجه زبان آموزان محترم موسسه آموزشی MCI, زمان برگزاری دوره های پیشرفته ترم مهر 1398 طبق جدول ذیل میباشد: 

 

ساعت های کلاس

نام مدرس شروع کد دوره/ترم نام گروه نام دوره/ترم
یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)
فهیمه  بزرگیان 1398/07/14 1263 advanced CAE 2
یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)
نوید نصرالهی 1398/07/14 1269 advanced CAE 7
یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)
نوید نصرالهی 1398/07/14 1271 advanced CPE 3
یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)
فهیمه  بزرگیان 1398/07/14 1257 advanced FCE 2
یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)
علی ابراهیم زاده 1398/07/14 1259 advanced FCE 3
یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)
امیر علائی نیا 1398/07/14 1262 advanced FCE 4
یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)
علی ابراهیم زاده 1398/07/14 1276 advanced FCE 7
شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)
فهیمه  بزرگیان 1398/07/13 1278 advanced CAE 1
شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)
نوید نصرالهی 1398/07/13 1190 advanced CAE 2
شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)
نوید نصرالهی 1398/07/13 1266 advanced CAE 4
شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)
محمد خزائی 1398/07/13 1267 advanced CAE 4
شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)
محمد خزائی 1398/07/13 969 advanced CAE 6
شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)
محسن کشمیری 1398/07/13 1270 advanced CAE 7
شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)
محمد خزائی 1398/07/13 1272 advanced CPE 4
شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)
  1398/07/13 1260 advanced FCE 3
شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)
زهرا برزخی 1398/07/13 1197 advanced FCE 5
شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)
  1398/07/13 1277 advanced FCE 7
یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)
محسن کشمیری 1398/07/11 1264 advanced CAE 3
شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)
فهیمه  بزرگیان 1398/07/10 1265 advanced CAE 3
شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)
علی ابراهیم زاده 1398/07/10 1279 advanced Speaking
شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)
زهرا برزخی 1398/07/08 1256 advanced FCE 1
شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)
سارا نساج كريمي 1398/07/08 1258 advanced FCE 2
شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)
مسعود معتمدی نیا 1398/07/08 1095 advanced FCE 4
شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)
علی ابراهیم زاده 1398/07/08 1275 advanced FCE 6
شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)
نامشخص   1318 advanced FCE 1
شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)
علی ابراهیم زاده 1398/07/06 1273 advanced FCE 4
یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)
نامشخص   1329 advanced FCE Review
یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)
منظر فیض   1324 advanced Speaking
شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)
امیر علی موحد   1268 advanced CAE 6
شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)
مسعود معتمدی نیا   1189 advanced FCE 4
یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)
امیر علائی نیا   1274 advanced FCE 6