تاریخ عادی مهرماه 98

  • 1398/07/04تاریخ برگزاری دوره های عادی مهرماه 1398 موسسه آموزشی MCI

 

قابل توجه زبان آموزان محترم موسسه آموزشی MCI, تاریخ برگزاری دوره های عادی انگلیسی مهرماه 1398 طبق جدول ذیل میباشد:

 

جدول برگزاری دوره های عادی مهرماه 1398

ساعت های کلاس

نام مدرس

شروع

جنسیت

کد دوره/ترم

نام دوره/ترم

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

نامشخص

 

 

1253

A.E.F A1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

مریم دهقانی

1398/07/13

 

1255

A.E.F A1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

زهرا رجبی

1398/07/13

 

1254

A.E.F A1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

بهناز ستایش فر

1398/07/11

 

1209

A.E.F A2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

زهرا ارسلانی

1398/07/11

 

1210

A.E.F A3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

 

 

 

1173

A.E.F A3

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

زهرا رجبی

1398/07/13

 

1211

A.E.F A3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

 

1398/07/09

 

1063

A.E.F B1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

نامشخص

 

 

1325

A.E.F B2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

نامشخص

1398/07/13

 

1323

A.E.F B2

شنبه  (12:00 - 14:00)
دوشنبه  (12:00 - 14:00)
چهارشنبه  (12:00 - 14:00)

نامشخص

1398/07/13

 

1074

A.E.F B2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

مریم دهقانی

1398/07/13

 

1213

A.E.F B2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

مریم دهقانی

1398/07/09

 

1168

A.E.F B2

یک شنبه  (14:00 - 16:00)
سه شنبه  (14:00 - 16:00)
پنج شنبه  (14:00 - 16:00)

نامشخص

1398/07/06

 

1216

A.E.F B3

یک شنبه  (14:00 - 16:00)
سه شنبه  (14:00 - 16:00)
شنبه  (12:00 - 14:00)

نامشخص

 

 

1317

A.E.F B3

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

زهرا ارسلانی

1398/07/08

 

1214

A.E.F B3

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

نامشخص

 

 

1217

A.E.F B3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

ابوالفضل توکلی

1398/07/08

 

1026

A.E.F B3

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

سرور نهاوندی

1398/07/08

 

1218

A.E.F C1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

سمیه امینی

1398/07/13

 

1219

A.E.F C1

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

نامشخص

1398/07/11

 

1169

A.E.F C2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

ملیحه شهیدی فرد

1398/07/13

 

1220

A.E.F C2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

ابوالفضل توکلی

1398/07/11

 

1222

A.E.F C2

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

زهرا رجبی

 

 

1186

A.E.F C3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

زهرا ارسلانی

1398/07/07

 

1223

A.E.F C3

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

معصومه آقاسی زاده

1398/07/11

 

1224

A.E.F C3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

ابوالفضل توکلی

1398/07/13

 

1315

A.E.F C3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

نامشخص

1398/07/06

 

1327

A.E.F C4

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

بهنام  علیمردانی

 

زن

1227

A.E.F C4

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

 

1398/07/13

مرد

1226

A.E.F C4

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

نامشخص

1398/07/10

 

1225

A.E.F C4

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

سمیه امینی

1398/07/08

 

1229

A.E.F D1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

رویا ابراهیمی

1398/07/06

 

1280

A.E.F D1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

معصومه آقاسی زاده

1398/07/11

 

1230

A.E.F D1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

 

1398/07/13

 

1065

A.E.F D2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

سعید  ملک نژاد

1398/07/11

 

1232

A.E.F D2

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

آسیه تیموری

1398/07/11

 

1233

A.E.F D3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

ابوالفضل توکلی

1398/07/11

 

1314

A.E.F D3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

ملیحه شهیدی فرد

1398/07/10

 

1235

A.E.F D3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

محمد حسین شایسته خوی

1398/07/13

زن

1236

A.E.F D4

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

رویا ابراهیمی

1398/07/07

 

1238

A.E.F D4

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

سارا نساج كريمي

1398/07/05

مرد

1237

A.E.F D4

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

سعید  ملک نژاد

1398/07/07

 

1055

A.E.F D5

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

یلدا پیروی

1398/07/13

 

1239

A.E.F D5

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

زهرا برزخی

1398/07/08

 

1240

A.E.F D5

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

نامشخص

1398/07/13

 

1241

A.E.F E1

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

نامشخص

1398/07/11

 

1316

A.E.F E1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

سمیه امینی

1398/07/08

 

1208

A.E.F E1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

نامشخص

 

 

1326

A.E.F E2

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

محمد حسین شایسته خوی

1398/07/13

 

1199

A.E.F E2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

رویا ابراهیمی

1398/07/09

 

1245

A.E.F E2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

یلدا پیروی

1398/07/09

 

1244

A.E.F E2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

 

1398/07/13

 

1247

A.E.F E3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

یلدا پیروی

1398/07/08

 

1198

A.E.F E3

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

فرزانه شادلو

1398/07/07

 

1246

A.E.F E3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

مسعود معتمدی نیا

1398/07/11

 

1249

A.E.F E4

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

نامشخص

 

 

1248

A.E.F E4

شنبه  (11:00 - 13:00)
دوشنبه  (11:00 - 13:00)
چهارشنبه  (11:00 - 13:00)

محمد حسین شایسته خوی

1398/07/13

 

1312

A.E.F E5

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

محسن کشمیری

1398/07/11

 

1250

A.E.F E5

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

نامشخص

1398/07/06

 

1252

A.E.F E5

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

زهرا برزخی

1398/07/11

 

1251

A.E.F E5

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

نامشخص

 

 

1215

review D

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

نامشخص

 

 

1328

Speaking