تاریخ فرانسه مهر98

  • 1398/07/04تاریخ برگزاری دوره های فرانسه مهرماه 1398 موسسه آموزشی MCI

 

قابل توجه زبان آموزان محترم موسسه آموزشی MCI, تاریخ برگزاری دوره های فرانسه مهرماه 1398 طبق جدول ذیل میباشد:

 

 

 

دوره های فرانسه مهرماه 1398

ساعت های کلاس

نام مدرس

شروع

کد دوره/ترم

نام دوره/ترم

یک شنبه  (10:00 - 11:30)
سه شنبه  (10:00 - 11:30)
پنج شنبه  (10:00 - 11:30)

نامشخص

 

1282

Édito A1-1

چهارشنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

نامشخص

 

1304

Édito A1-1

شنبه  (12:00 - 13:30)
دوشنبه  (12:00 - 13:30)
چهارشنبه  (12:00 - 13:30)

نامشخص

1398/07/13

1292

Édito A1-1

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)

نامشخص

 

1283

Édito A1-2

شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)

نامشخص

 

1306

Édito A1-3

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

علی پیراگند

1398/07/10

1285

Édito A1-4

شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)

عارفه فیروزی

1398/07/13

1286

Édito A1-5

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

نامشخص

 

1296

Édito A1-6

شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)

علیرضا حق بین

1398/07/10

1287

Édito A2-1

شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)

نامشخص

1398/07/13

1284

Édito A2-1

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

علی پیراگند

1398/07/10

1288

Édito A2-2

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

نامشخص

1398/07/10

1289

Édito A2-3

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

نامشخص

 

1290

Édito A2-4

پنج شنبه  (09:00 - 12:30)

نامشخص

1398/07/18

1291

Édito A2-5

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)

نامشخص

 

1293

Édito B1-2

یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)

نامشخص

1398/07/11

1297

Édito B1-4

شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)

نامشخص

 

1299

Édito B1-4

شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)

نامشخص

 

1298

Édito B2-1

شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)

نامشخص

 

1303

Édito B2-1

یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)

نامشخص

 

1308

Perspective 1