فاینال عادی مهر 98

  • 1398/07/20

 تاریخ برگزاری فاینال دوره های عادی مهرماه 1398 موسسه آموزشی MCI

 

تاریخ برگزاری فاینال دوره های عادی مهرماه 1398

ساعت های کلاس

تاریخ فاینال

نام مدرس

تاریخ SP

نام دوره/ترم

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/08/19

خانم رجبی

ساعت12:30

1398/08/16

A.E.F A1

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/08/18

مریم دهقانی

ساعت20

1398/08/13

A.E.F A1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/20

زهرا رجبی

ساعت16

1398/08/18

A.E.F A1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/19

بهناز ستایش فر

ساعت18:30

1398/08/16

A.E.F A2

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/20

مریم دهقانی

ساعت18

1398/08/18

A.E.F A3

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/19

زهرا ارسلانی

ساعت20

1398/08/16

A.E.F A3

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/08/13

زهرا رجبی

ساعت11:30

1398/08/11

A.E.F A3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/20

مریم دهقانی

ساعت17:45

1398/08/18

A.E.F B1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/16

زهرا رجبی

ساعت18

1398/08/14

A.E.F B1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/16

مریم دهقانی

ساعت18:30

1398/08/14

A.E.F B2

شنبه  (12:00 - 14:00)
دوشنبه  (12:00 - 14:00)
چهارشنبه  (12:00 - 14:00)

1398/08/20

معصومه آقاسی زاده

ساعت

1398/08/18

A.E.F B2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/08/20

بهناز ستایش فر

ساعت20:15

1398/08/18

A.E.F B2

یک شنبه  (14:00 - 16:00)
سه شنبه  (14:00 - 16:00)
شنبه  (12:00 - 14:00)

1398/08/18

سارا ناصری

ساعت15:30

1398/08/18

A.E.F B3

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/08/13

زهرا ارسلانی

ساعت19:30

1398/08/11

A.E.F B3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/13

ابوالفضل توکلی

ساعت18:20

1398/08/11

A.E.F B3

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/08/13

سرور نهاوندی

ساعت 20

1398/08/11

A.E.F C1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/20

سمیه امینی

ساعت17:30

1398/08/20

A.E.F C1

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/19

زهرا رجبی

ساعت16:15

1398/08/16

A.E.F C2

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/08/19

سرور نهاوندی

ساعت12

1398/08/16

A.E.F C2

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/20

ملیحه شهیدی فرد

ساعت17:45

1398/08/18

A.E.F C2

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/14

زهرا ارسلانی

ساعت18

1398/08/12

A.E.F C3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/20

ابوالفضل توکلی

ساعت18

1398/08/20

A.E.F C3

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/19

معصومه آقاسی زاده

ساعت16:45

1398/08/16

A.E.F C3

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/08/18

سرور نهاوندی

ساعت12

1398/08/13

A.E.F C4

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/08/20

بهنام  علیمردانی

ساعت19:30

1398/08/18

A.E.F C4

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/08/13

سمیه امینی

ساعت19:15

1398/08/11

A.E.F D1

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/11

رویا ابراهیمی

ساعت 18

1398/08/08

A.E.F D1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/19

معصومه آقاسی زاده

ساعت19

1398/08/16

A.E.F D1

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/20

زهرا ارسلانی

ساعت18:30

1398/08/18

A.E.F D2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/19

ابوالفضل توکلی

ساعت17:30

1398/08/16

A.E.F D2

یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)

1398/08/19

آسیه تیموری

ساعت11:45

1398/08/16

A.E.F D3

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/19

ابوالفضل توکلی

ساعت19:45

1398/08/16

A.E.F D3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/18

ملیحه شهیدی فرد

ساعت19:15

1398/08/13

A.E.F D3

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/18

زهرا ارسلانی

ساعت 16

1398/08/11

A.E.F D4

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/14

رویا ابراهیمی

ساعت19:30

1398/08/12

A.E.F D4

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/20

محمد حسین شایسته خوی

ساعت16:30

1398/08/18

A.E.F D4

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/13

زهرا برزخی

ساعت18

1398/08/11

A.E.F D5

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/14

سعید  ملک نژاد

ساعت18

1398/08/12

A.E.F D5

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/08/20

یلدا پیروی

ساعت20

1398/08/18

A.E.F D5

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/13

سمیه امینی

ساعت18

1398/08/11

A.E.F E1

شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)

1398/08/20

آسیه تیموری

ساعت12

1398/08/18

A.E.F E1

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/19

سعید  ملک نژاد

ساعت18

1398/08/16

A.E.F E1

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/16

یلدا پیروی

ساعت19:30

1398/08/14

A.E.F E2

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/16

رویا ابراهیمی

ساعت17:30

1398/08/14

A.E.F E2

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/20

محمد حسین شایسته خوی

ساعت19

1398/08/18

A.E.F E2

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/08/20

محمد حسین شایسته خوی

ساعت19:30

1398/08/20

A.E.F E3

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/14

فرزانه شادلو

ساعت17:15

1398/08/12

A.E.F E3

شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/13

یلدا پیروی

ساعت18:30

1398/08/11

A.E.F E3

شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)

1398/08/20

سعید  ملک نژاد

ساعت19:45

1398/08/18

A.E.F E4

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/19

مسعود معتمدی نیا

ساعت18

1398/08/16

A.E.F E4

شنبه  (11:00 - 13:00)
دوشنبه  (11:00 - 13:00)
چهارشنبه  (11:00 - 13:00)

1398/08/20

محمد حسین شایسته خوی

ساعت12

1398/08/20

A.E.F E5

یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)

1398/08/19

زهرا برزخی

ساعت18:30

1398/08/14

A.E.F E5

یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/19

محسن کشمیری

ساعت18

1398/08/14

A.E.F E5

شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)

1398/08/20

سارا نساج كريمي

******

Speaking