فاینال فرانسه مهر98

  • 1398/07/20تاریخ برگزاری دور های فرانسه مهرماه 1398 موسسه آموزشی MCI

 

تاریخ برگزاری دوره های فرانسه مهرماه 1398

ساعت های کلاس تاریخ فاینال نام مدرس تاریخ oral  نام دوره/ترم
شنبه  (12:00 - 13:30)
دوشنبه  (12:00 - 13:30)
چهارشنبه  (12:00 - 13:30)
1398/09/02 سیمین سلحشوران

ساعت 11:30

1398/08/29

Édito A1-1
شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)
1398/08/25 آسیه مویدی   Édito A1-3
شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)
1398/08/22 علی پیراگند

ساعت: 19:15تا 19:45

     1398/08/20

Édito A1-4
شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)
1398/09/02 نرگس یزدانی

ساعت 9:30 تا10

1398/08/29

Édito A1-5
شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)
1398/09/02 علیرضا حق بین

بعد از فاینال

1398/09/02

Édito A2-1
شنبه  (16:00 - 17:30)
دوشنبه  (16:00 - 17:30)
چهارشنبه  (16:00 - 17:30)
1398/09/02 عارفه فیروزی

ساعت 18 تا 18:20

1398/08/29

Édito A2-1
شنبه  (09:00 - 11:00)
دوشنبه  (09:00 - 11:00)
چهارشنبه  (09:00 - 11:00)
1398/08/29 علی پیراگند

ساعت 9:30 تا 10

1398/08/27

Édito A2-2
شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)
1398/08/29 عارفه فیروزی

ساعت 18 تا 18:30

1398/08/27

Édito A2-3
شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)
1398/09/02 نرگس یزدانی

ساعت : 19:15  تا 19:50

    1398/09/02

Édito A2-4
پنج شنبه  (09:00 - 12:30) 1398/09/21 نامشخص

بعد از فاینال

1398/09/21

Édito A2-5
یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)
1398/08/26 علیرضا حق بین

بعد از فاینال

1398/08/26

Édito B1-2
یک شنبه  (18:00 - 19:30)
سه شنبه  (18:00 - 19:30)
پنج شنبه  (18:00 - 19:30)
1398/08/30 عارفه فیروزی

ساعت 18 تا 18:30

1398/08/28

Édito B1-4
شنبه  (18:00 - 19:30)
دوشنبه  (18:00 - 19:30)
چهارشنبه  (18:00 - 19:30)
      Édito B2-1
شنبه  (10:00 - 11:30)
دوشنبه  (10:00 - 11:30)
چهارشنبه  (10:00 - 11:30)
1398/09/02 عارفه فیروزی

ساعت 11:30 تا 12

1398/08/22

Édito B2-1
یک شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)
1398/09/14 محبوبه سادات  میر افضلی

بعد از فاینال

1398/09/14

Perspective 1