استارت عادی آبان 98

  • 1398/08/21

تاریخ برگزاری دوره های عادی آبان ماه 1398

 

موسسه آموزشیMCI

 

ساعت های کلاس نام مدرس شروع کد دوره نام دوره/ترم
یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)
زهرا رجبی 1398/08/28 1385 A.E.F A1
شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)
زهرا رجبی 1398/08/29 1386 A.E.F A1
شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)
  1398/08/29 1346 A.E.F A2
یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)
زهرا رجبی 1398/08/28 1347 A.E.F A2
شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)
زهرا رجبی 1398/08/25 1345 A.E.F A2
یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)
مرجان علی اکبری 1398/08/26 1383 A.E.F A3
شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)
ابوالفضل توکلی 1398/08/29 1384 A.E.F A3
شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)
سرور نهاوندی 1398/08/27 1319 A.E.F B1
یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)
مرجان علی اکبری 1398/08/26 1301 A.E.F B1
شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)
زهرا ارسلانی 1398/08/29 1174 A.E.F B1
شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)
زهرا ارسلانی 1398/08/29 1350 A.E.F B2
یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)
ابوالفضل توکلی 1398/08/23 1349 A.E.F B2
شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)
    1420 A.E.F B3
شنبه  (12:00 - 14:00)
دوشنبه  (12:00 - 14:00)
چهارشنبه  (12:00 - 14:00)
    1196 A.E.F B3
یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)
زهرا رجبی 1398/08/26 1171 A.E.F B3
شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)
ابوالفضل توکلی 1398/08/29 1351 A.E.F B3
شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)
زهرا رجبی 1398/08/29 1352 A.E.F C1
شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)
سرور نهاوندی 1398/08/22 1354 A.E.F C1
شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)
    1353 A.E.F C1
شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)
ملیحه شهیدی فرد 1398/08/29 1334 A.E.F C2
شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)
زهرا ارسلانی 1398/08/27 1355 A.E.F C2
شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)
سرور نهاوندی   1444 A.E.F C3
یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)
ملیحه شهیدی فرد 1398/08/28 1172 A.E.F C3
شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)
رویا ابراهیمی 1398/08/29 1356 A.E.F C3
یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)
ابوالفضل توکلی 1398/08/28 1357 A.E.F C3
یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)
معصومه آقاسی زاده 1398/08/26 1358 A.E.F C4
یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)
سرور نهاوندی 1398/08/23 1360 A.E.F C4
یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)
    1187 A.E.F C4
شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)
معصومه آقاسی زاده 1398/08/29 1359 A.E.F C4
شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)
زهرا ارسلانی   1361 A.E.F D1
شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)
صادق باروئی 1398/08/25 1281 A.E.F D1
شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)
آسیه تیموری 1398/08/25 1343 A.E.F D1
شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)
محمد حسین شایسته خوی 1398/08/22 1332 A.E.F D2
شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)
بهنام  علیمردانی 1398/08/25 1362 A.E.F D2
یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)
زهرا ارسلانی 1398/08/26 1363 A.E.F D2
یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)
زهرا ارسلانی   1364 A.E.F D3
شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)
ملیحه شهیدی فرد 1398/08/27 1307 A.E.F D3
شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)
ابوالفضل توکلی 1398/08/29 1365 A.E.F D4
یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)
معصومه آقاسی زاده 1398/08/28 1367 A.E.F D4
یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)
آسیه تیموری 1398/08/26 1366 A.E.F D4
شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)
سمیه امینی 1398/08/29 1445 A.E.F D5
یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)
رویا ابراهیمی 1398/08/28 1369 A.E.F D5
شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)
زهرا برزخی 1398/08/25 1368 A.E.F D5
شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)
فرزانه شادلو 1398/08/29 1372 A.E.F E1
یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)
یلدا پیروی 1398/08/28 1370 A.E.F E1
شنبه  (14:00 - 16:00)
دوشنبه  (14:00 - 16:00)
چهارشنبه  (14:00 - 16:00)
    1417 A.E.F E1
شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)
سمیه امینی 1398/08/25 1371 A.E.F E1
شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)
محمد حسین شایسته خوی 1398/08/27 1342 A.E.F E2
شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)
سارا نساج کریمی 1398/08/29 1390 A.E.F E2
یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)
سعید ملک نژاد 1398/08/28 1373 A.E.F E2
شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)
یلدا پیروی 1398/08/25 1313 A.E.F E2
یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)
محسن کشمیری 1398/08/28 1376 A.E.F E3
یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)
سعید  ملک نژاد 1398/08/26 1374 A.E.F E3
شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)
محمد حسین شایسته خوی 1398/08/27 1375 A.E.F E3
یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)
رویا ابراهیمی 1398/08/28 1377 A.E.F E4
شنبه  (18:00 - 20:00)
دوشنبه  (18:00 - 20:00)
چهارشنبه  (18:00 - 20:00)
سمیه امینی 1398/08/22 1309 A.E.F E4
شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)
یلدا پیروی 1398/08/29 1378 A.E.F E4
یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)
سمیه امینی 1398/08/28 1339 A.E.F E5
شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)
سعید  ملک نژاد 1398/08/29 1379 A.E.F E5
یک شنبه  (18:00 - 20:00)
سه شنبه  (18:00 - 20:00)
پنج شنبه  (18:00 - 20:00)
منظر فیض 1398/08/26 1381 FCE 1
یک شنبه  (16:00 - 18:00)
سه شنبه  (16:00 - 18:00)
پنج شنبه  (16:00 - 18:00)
فرزانه شادلو 1398/08/28 1380 FCE 1
شنبه  (11:00 - 13:00)
دوشنبه  (11:00 - 13:00)
چهارشنبه  (11:00 - 13:00)
محمد حسین شایسته خوی 1398/08/27 1382 FCE 1
شنبه  (16:00 - 18:00)
دوشنبه  (16:00 - 18:00)
چهارشنبه  (16:00 - 18:00)
یلدا پیروی 1398/08/29 1421 review D
شنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)
ملیحه شهیدی فرد 1398/08/25 1389 review D