فاینال عادی مرداد 99

  • 1399/05/05

فاینال عادی مرداد 99

 

 

 

ساعت های کلاس تاریخ فاینال نام مدرس شروع نام دوره/ترم
یک شنبه  (15:00 - 17:00)
سه شنبه  (15:00 - 17:00)
پنج شنبه  (15:00 - 17:00)
1399/07/08 زهرا رجبی ساعت 16:30 1399/07/03 A.E.F A1
شنبه  (15:00 - 17:00)
دوشنبه  (15:00 - 17:00)
چهارشنبه  (15:00 - 17:00)
1399/07/09 زهرا رجبی ساعت 15 1399/07/07 A.E.F A2
یک شنبه  (19:00 - 21:00)
سه شنبه  (19:00 - 21:00)
پنج شنبه  (19:00 - 21:00)
  1399/07/10 آرمان همتیان ساعت 19:15 1399/07/08 A.E.F B1    
شنبه  (17:00 - 19:00)
دوشنبه  (17:00 - 19:00)
چهارشنبه  (17:00 - 19:00)
1399/07/05 سمیه امینی ساعت 19 1399/07/02 A.E.F B1
یک شنبه  (17:00 - 19:00)
سه شنبه  (17:00 - 19:00)
پنج شنبه  (17:00 - 19:00)
1399/07/06 ابوالفضل توکلی ساعت 17 1399/07/03 A.E.F B2
شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)
1399/07/10 منیره جعفری 1399/07/08ساعت 20  A.E.F B3
یک شنبه  (10:00 - 12:00)
سه شنبه  (10:00 - 12:00)
پنج شنبه  (10:00 - 12:00)
1399/07/10 زهرا رجبی ساعت 12 1399/07/08 A.E.F B3
یک شنبه  (19:00 - 21:00)
سه شنبه  (19:00 - 21:00)
پنج شنبه  (19:00 - 21:00)
1399/07/10 حسن  توکلی ساعت 19:45 1399/07/08 A.E.F C1
شنبه  (17:00 - 19:00)
دوشنبه  (17:00 - 19:00)
چهارشنبه  (17:00 - 19:00)
1399/07/09 ابوالفضل توکلی ساعت 17:15 1399/07/07 A.E.F C2
یک شنبه  (17:00 - 19:00)
سه شنبه  (17:00 - 19:00)
پنج شنبه  (17:00 - 19:00)
1399/07/06 مهدیس مقبل ساعت 17:30 1399/07/03 A.E.F C2
شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)
1399/07/09 سرور نهاوندی ساعت 11:30 1399/07/07 A.E.F C2
یک شنبه  (15:00 - 17:00)
سه شنبه  (15:00 - 17:00)
پنج شنبه  (15:00 - 17:00)
1399/07/10 آرمان همتیان ساعت 17 1399/07/08 A.E.F C3
یک شنبه  (19:00 - 21:00)
سه شنبه  (19:00 - 21:00)
پنج شنبه  (19:00 - 21:00)
1399/07/06 ابوالفضل توکلی ساعت 19 1399/07/01 A.E.F C4
شنبه  (10:00 - 12:00)
دوشنبه  (10:00 - 12:00)
چهارشنبه  (10:00 - 12:00)
1399/07/09 مهدیس مقبل ساعت 12 1399/07/07 A.E.F D1
شنبه  (15:00 - 17:00)
دوشنبه  (15:00 - 17:00)
چهارشنبه  (15:00 - 17:00)
1399/07/09 معصومه آقاسی زاده ساعت 15:30 1399/07/07 A.E.F D2
یک شنبه  (19:00 - 21:00)
سه شنبه  (19:00 - 21:00)
پنج شنبه  (19:00 - 21:00)
1399/07/10 سعید  ملک نژاد ساعت 19:30 1399/07/08 A.E.F D3
شنبه  (17:00 - 19:00)
دوشنبه  (17:00 - 19:00)
چهارشنبه  (17:00 - 19:00)
1399/07/09 معصومه آقاسی زاده ساعت 18:30 1399/07/07 A.E.F D4
یک شنبه  (17:00 - 19:00)
سه شنبه  (17:00 - 19:00)
پنج شنبه  (17:00 - 19:00)
1399/07/06 آرمان همتیان ساعت 18:30 1399/07/03 A.E.F D4
شنبه  (19:30 - 21:30)
دوشنبه  (19:30 - 21:30)
چهارشنبه  (19:30 - 21:30)
1399/07/09 مهدیس مقبل ساعت 19:30 1399/07/07 A.E.F D5
شنبه  (15:00 - 17:00)
دوشنبه  (15:00 - 17:00)
چهارشنبه  (15:00 - 17:00)
1399/07/09 رویا ابراهیمی ساعت 16:30 1399/07/07 A.E.F E1
یک شنبه  (17:00 - 19:00)
سه شنبه  (17:00 - 19:00)
پنج شنبه  (17:00 - 19:00)
1399/07/10 حسن  توکلی ساعت 18:30 1399/07/08 A.E.F E1
شنبه  (19:00 - 21:00)
دوشنبه  (19:00 - 21:00)
چهارشنبه  (19:00 - 21:00)
1399/07/05 حسن  توکلی ساعت 20:30 1399/07/02 A.E.F E2
شنبه  (19:00 - 21:00)
دوشنبه  (19:00 - 20:00)
چهارشنبه  (19:00 - 21:00)
1399/07/05 یلدا پیروی ساعت 19:30 1399/07/02 A.E.F E3
شنبه  (15:00 - 17:00)
دوشنبه  (15:00 - 17:00)
چهارشنبه  (15:00 - 17:00)
1399/07/05 سمیه امینی ساعت 15 1399/07/02 A.E.F E4
شنبه  (19:00 - 21:00)
دوشنبه  (19:00 - 21:00)
چهارشنبه  (19:00 - 21:00)
1399/07/09 سمیه امینی ساعت 19 1399/07/05 A.E.F E5
یک شنبه  (19:00 - 21:00)
سه شنبه  (19:00 - 21:00)
پنج شنبه  (19:00 - 21:00)
1399/07/10 رویا ابراهیمی ساعت 19 1399/07/08 A.E.F E5
شنبه  (17:00 - 19:00)
دوشنبه  (17:00 - 19:00)
چهارشنبه  (17:00 - 19:00)
1399/07/09 یلدا پیروی ساعت 18 1399/07/07 A.E.F E5
یک شنبه  (17:00 - 19:00)
سه شنبه  (17:00 - 19:00)
پنج شنبه  (17:00 - 19:00)
1399/07/10 رویا ابراهیمی ****** review E