فاینال دوره های فرانسه مرداد 99

  • 1399/05/05

فاینال دوره های فرانسه مرداد ماه 99 موسسه آموزشی MCI

 

 

ساعت های کلاس تاریخ فاینال نام مدرس تاریخ sp نام دوره/ترم
شنبه  (18:30 - 20:00)
دوشنبه  (18:30 - 20:00)
چهارشنبه  (18:30 - 20:00)
1399/07/19 نرگس یزدانی ساعت 18 1399/07/19 Édito A1-1
شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)
1399/07/19 علی پیراگند ساعت 20 1399/07/16 Édito A1-2
یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)
1399/07/20 عارفه فیروزی ساعت 17 1399/07/15 Édito A1-2
یک شنبه  (17:30 - 19:00)
سه شنبه  (17:30 - 19:00)
پنج شنبه  (17:30 - 19:00)
1399/07/20 نرگس یزدانی ساعت 17 1399/07/20 Édito A1-2
شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)
1399/07/16 عارفه فیروزی ساعت 20 1399/07/14 Édito A1-3
یک شنبه  (15:30 - 17:00)
سه شنبه  (15:30 - 17:00)
پنج شنبه  (15:30 - 17:00)
1399/07/20 علیرضا حق بین ساعت 17 1399/07/15 Édito A2-2
شنبه  (15:30 - 17:00)
دوشنبه  (15:30 - 17:00)
چهارشنبه  (15:30 - 17:00)
1399/07/16 نرگس یزدانی ساعت 17 1399/07/16 Édito A2-3