استارت دوره های advanced مهرماه 99

  • 1399/05/05

استارت دوره های advanced مهرماه 99  موسسه MCI

 

 

 

ساعت های کلاس نام مدرس شروع   کد دوره/ترم نام دوره/ترم
یک شنبه  (17:30 - 19:00)
سه شنبه  (17:30 - 19:00)
پنج شنبه  (17:30 - 19:00)
نوید نصرالهی 1399/07/29   1964 CAE 1
شنبه  (15:00 - 17:00)
چهارشنبه  (15:00 - 17:00)
  1399/08/17   2004 CAE 2
یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)
محسن کشمیری 1399/07/29   1957 CAE 2
یک شنبه  (16:00 - 17:30)
سه شنبه  (16:00 - 17:30)
پنج شنبه  (16:00 - 17:30)
محمد خزائی 1399/07/27   1958 CAE 7
شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)
      2017 CPE 3
یک شنبه  (17:30 - 19:00)
سه شنبه  (17:30 - 19:00)
پنج شنبه  (17:30 - 19:00)
محمد خزائی 1399/07/29   1968 FCE 1
شنبه  (18:30 - 20:00)
دوشنبه  (18:30 - 20:00)
چهارشنبه  (18:30 - 20:00)
فهیمه  بزرگیان 1399/07/28   1960 FCE 3
شنبه  (15:30 - 17:00)
دوشنبه  (15:30 - 17:00)
چهارشنبه  (15:30 - 17:00)
فهیمه  بزرگیان 1399/07/30   1959 FCE 3
شنبه  (17:00 - 18:30)
دوشنبه  (17:00 - 18:30)
چهارشنبه  (17:00 - 18:30)
نوید نصرالهی 1399/07/28   1961 FCE 4
یک شنبه  (17:30 - 19:00)
سه شنبه  (17:30 - 19:00)
پنج شنبه  (17:30 - 19:00)
محسن کشمیری 1399/07/29   1948 FCE 4
یک شنبه  (15:30 - 17:00)
سه شنبه  (15:30 - 17:00)
پنج شنبه  (15:30 - 17:00)
سارا نساج كريمي 1399/07/27   1962 FCE 6
شنبه  (18:30 - 20:00)
دوشنبه  (18:30 - 20:00)
چهارشنبه  (18:30 - 20:00)
نوید نصرالهی 1399/07/23   1963 FCE 7
شنبه  (17:00 - 18:30)
دوشنبه  (17:00 - 18:30)
چهارشنبه  (17:00 - 18:30)
فهیمه  بزرگیان 1399/07/30   2014 FCE Review
شنبه  (20:00 - 21:30)
دوشنبه  (20:00 - 21:30)
چهارشنبه  (20:00 - 21:30)
نوید نصرالهی 1399/08/03   2013 FCE Review
شنبه  (17:00 - 18:30)
دوشنبه  (17:00 - 18:30)
چهارشنبه  (17:00 - 18:30)
      1967 FCE Review 2
شنبه  (20:00 - 22:00)
دوشنبه  (20:00 - 22:00)
چهارشنبه  (20:00 - 22:00)
      1887 Speaking