مطلب

آیا می دانید ...


دوره A
گروه سنی 4 تا 7 سال (دوره پیش دبستانی و قبل از آن) :

در این دوره ها کتاب My First English Adventure در 8 ترم تدریس میشود. این دوره تاکید بر مهارتهای گفتاری و شنیداری (فاقد نوشتار) دارد. این دوره یادگیری زبان انگلیسی را تبدیل به تجربه ای شیرین، جذاب و متفاوت بر پایه شخصیتهای والت دیزنی داخل کتاب میکند که برای همه خردسالان آشنا و دوست داشتنی هستند. در این دوره آزمون میان ترم و پایان ترم شفاهی برای زبان آموزان برقرار است.
دوره H
گروه سنی 7 تا 11 سال :

در این دوره ها کتاب های Hip Hip Hooray در 10 ترم تدریس میشود. این دوره تاکید بر روی مهارتهای گفتار، شنیدار و گرامر به همراه کتابهای داستان مخصوص هر ترم جهت تقویت مهارت خواندن و گسترش دایره واژگان و نیز یادگیری مهارت خلاصه گویی و طرح پرسش و پاسخ ارائه میگردد. در این دوره آزمون میان ترم کتبی و پایان ترم کتبی و شفاهی برای زبان آموزان برقرار است.دوره F
گروه سنی 9 تا 13 سال :

در این دوره ها کتاب های Family and Friends در 14 ترم تدریس میشود. این دوره تاکید بر تمامی مهارتها خصوصا گرامر در جهت پیش برد مهارت گفتار (گرامر برای گفتار) به همراه کتابهای داستان مخصوص هر ترم (مطابق با مفاد درسی هر ترم) جهت تقویت مهارت خواندن و گسترش دایره واژگان و نیز یادگیری مهارت خلاصه گویی و طرح پرسش و پاسخ به همراه DVD نرم افزار هوشمند و همچنین گرامر جهت فهالیتهای فوق برنامه در منزل ارائه میگردد. در این دوره آزمون میان ترم کتبی و پایان ترم کتبی و شفاهی برای زبان آموزان برقرار است.دوره C
مناسب برای دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان (نوجوانان) :

در این دوره ها کتاب های Connect در ترم تدریس میشود. این دوره تاکید بر تمامی مهارتها خصوصا گفتار و شنیدار بر مبنای موضوعات جدید و جذاب دارای برنامه چند مهارته ی طبقه بندی شده به همراه کتابهای داستان مخصوص هر ترم جهت تقویت مهارت خواندن و گسترش دایره واژگان و کاربرد آموخته های زبانی هنگام خلاصه گویی ارائه میگردد. در این دوره آزمون میان ترم کتبی و پایان ترم کتبی و شفاهی برای زبان آموزان برقرار است.


سیستم آموزشی دپارتمان کودکان و نوجواناندوره A :
گروه سنی 5 تا 8 سال را در بر می گیرد.این دوره 8 ترم می باشد و کتاب English Adventure تدریس می شود.
تاکید این دوره بر دو مهارت گفتار و شنیدار (Speaking & Listening) می باشد.

دوره B :
گروه سنی 5 تا 10 سال را در بر می گیرد . این دوره 6 ترم می باشد و کتاب Mr. Bug’s Phonics تدریس می شود. اولویت این دوره آموزش حروف ، صداها و نوشتار می باشد.

دوره H :
گروه سنی 8 تا 12 سال را در بر می گیرد. این دوره 10 ترم می باشد و کتاب Hip Hip Hooray تدریس می شود.تاکید جدول آموزشی این دوره پیشبرد مهارت گفتار (Speaking ) و آموزش ساده و پایه ای دستور زبان (Grammar) و شنیدار (Listening) می باشد.

دوره F :
گروه سنی 8 تا 12 سال را در بر می گیرد.این دوره 17 ترم می باشد و کتاب New parade تدریس می شود . تاکید جدول آموزشی این دوره پیشبرد مهارت گفتار و شنیدار (Speaking & Listening ) و نیز آموزش جزئی تر دستور زبان (Grammar ) می باشد.

دوره C :
(Cambridge Press)
گروه سنی 12 تا 18 سال را در بر می گیرد .در این دوره کتاب Connect در 11 ترم تدریس می شود.کتاب دارای 4 جلد و هر جلد 8 unit می باشد.