نام :  
نام خانوادگی :  
نام پدر :  
شماره شناسنامه :    
محل تولد :  
سال تولد :  
وضعیت تاهل :
تعداد فرزندان :  
شغل همسر :
شغل پدر :  

مشخصات تحصیلی و آموزشی

میزان تحصیلات :  
رشته تحصیلی :  
سال اخذ مدرک :  
واحد مورد نظر :
تا چه حد با کامپیوتر آشنا هستید؟ لطفا نرم افزارها نام برده شود (نرم افزارها - زبان های برنامه نویسی و دیتابیس هایی که با آن کار کرده اید را توضیح دهید) :  
آیا تا کنون دوره آموزشی یا تخصصی دیده اید؟ نام ببرید:  
محل اخذ مدرک(دانشگاه و شهر) :  
کدامیک از ساعت های کاری را انتخاب می کنید؟
در صورت نیاز امکان حضور در روزهای جمعه را دارید؟
برنامه شما برای 2 سال آینده چیست ؟  
میزان حقوق پیشنهادی خود را برای تمام وقت و نیمه وقت ذکر کنید؟  

سوابق کاری

لطفا موارد زیر را به دقت در خصوص سوابق کاری قبلی خود، بنویسید.
نام شرکت یا موسسه | سمت شغلی | سابقه خدمت | سال مشغول به کار | میزان حقوق | علت ترک کار
آیا امکان ارائه چک یا سفته جهت ضمانت را دارید؟
آدرس محل سکونت :
تلفن :  
همراه :    
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code