تاریخ برگزاری فاینال و اسپیکینگ دوره های روز جمعه موسسه MCI

 

 

تاریخ برگزاری فاینال و اسپیکینگ دوره های روز جمعه

ساعت های کلاس

تاریخ فاینال

نام مدرس

تاریخ SPEAKING

نام دوره/ترم

جمعه  (09:00 - 12:30)

1398/09/15

بهناز ستایش فر

ساعت 9:30 

 1398/09/15

A.E.F B2

جمعه  (09:00 - 12:30)

1398/09/15

سیما حجگذاری

ساعت 11:30   1398/09/15

A.E.F C1

جمعه  (09:00 - 12:30)

1398/09/15

نرگس گنجلو

ساعت 12

1398/09/15

A.E.F D1

جمعه  (09:00 - 12:30)

1398/09/15

سارا ناصری

ساعت 10:30  1398/09/15

A.E.F D3

جمعه  (09:00 - 12:30)

1398/09/15

فرزانه شادلو

ساعت 12 

1398/09/15

A.E.F E2

جمعه  (09:00 - 12:30)

1398/09/22

علیرضا حق بین

ساعت  10:30   1398/09/22

Édito A1-1