اساسي ترين عامل پيشرفت در هر موسسه و سازماني نظم و انضباط مي باشد. بدين لحاظ مي توانيد با رعايت مقررات آموزشي ما را در اين امر ياري كنيد.

همانطور كه مطلع مي باشيد اين مركز تحت پوشش منطقه آزاد كيش مي باشد كه لازم است حتماً مقررات حضور در كلاس را همانند حضور در يك مركز دانشگاهي اجرا فرماييد.

خواهشمند است كه در اين مكان آموزشي پوشش مناسب عرف جامعه را رعايت فرماييد.

از خانمهاي محترم تقاضا مي شود براي حضور در موسسه از آرايش ، روسري هاي الوان و جوراب نازك خودداري فرمايند.در صورت مشاهده از حضور آنان در موسسه ممانعت به عمل خواهد آمد.

زمان رفت و آمد را به صورتي تنظيم فرماييد كه حدوداً 5 دقيقه قبل از شروع كلاس در محل برگزاري حضور داشته باشند.

بعد از كلاس از توقف در داخل بوفه،كريدورها و حياط خودداري نماييد.

15 دقيقه استراحت اساتيد حق مسلم آنان مي باشد.در اين امر آنان را ياري فرماييد.

پس از اتمام كلاس صندليها را به حالت اول برگردانيد

به هيچ وجه جلوي در ورودي موسسه توقف نفرماييد.

زبان آموزان در هنگام برگزاري كلاس به هيچ عنوان حق خروج از موسسه را ندارند مگر با اطلاع دفتر موسسه.

لطفاً تلفن همراه خود را هنگام حضور در كلاس خاموش نموده و از آوردن هرگونه دوربين ديجيتال به موسسه اكيداًخودداري نماييد.

از پارك كردن اتومبيلهاي خود جلوي درب منازل اطراف موسسه جداً خودداري فرماييد.

فرض براين است كه زبان آموز تعداد كلاس جبراني كه دربرنامه سالانه براي هرترم مشخص شده است راداشته و بااين علم به اين مسئله درآن ترم ثبت نام مي كند