شرایط ثبت نام :

حد اكثر غيبت زبان آموز در كلاس سه جلسه مي باشد. (با اطلاع دفتر ثبت نام وخانواده زبان آموز) بيش از سه جلسه غيبت Fail مي شوند.

جهت صدور گواهينامه پايان دوره نمره داوطلب حداقل بايد70 از 100 باشد.

زبان آموز موظف است از هرگونه ارتباط خصوصي يا تبادل وجه نقد يا غير نقد با اساتيد ، ساير زبان آموزان و پرسنل موسسه خودداري نمايد.در صورت مشاهده هرگونه تخلف زبان آموز جوابگو بوده و هيچگونه مسئوليتي متوجه موسسه نخواهد بود.

زبان آموزان موظفند در مهلت مقرر كه معمولاً 10 روز قبل از امتحان فاينال مي باشد جهت ترم بعد ثبت نام نموده تا بدينوسيله جاي ايشان محفوظ بماند بديهي است كساني كه درصورت قبول نشدن در امتحان فاينال مايل به استرداد شهريه باشند میبایست تا قبل از شروع ترم بعد نمره خود را مشاهده نموده و برگه استرداد را تا قبل از شروع ترم پرنماید.در اینصورت شهريه به ايشان برگشت خواهد داده شد.


زبان آموزان تا جلسه سوم امكان جابجايي دارند درصورتيكه كلاس مربوطه ظرفيت داشته باشد.

كلاس با حداقل 7 نفر و حداکثر15 نفر تشكيل مي شود.


شرایط استرداد هزینه :

پس از ثبت نام تا 72 ساعت مبلغ دریافتی جهت شهریه به غیر از 10%حق ثبت نام استرداد می گردد در غیر اینصوت به هیچ عنوان مبلغ شهریه استرداد نمی گردد.

استرداد شهریه از شهریه کل محاسبه خواهد شد، در صورت استرداد بابت حق ثبت نام 10درصد از شهریه کل کسر خواهد شد.

درصورتيكه فاصله بين زمان ثبت نام و شروع كلاس كمتر از 72 ساعت باشد به هيچ عنوان شهريه استرداد نمي گردد.

درصورت شروع دوره به هيچ عنوان شهريه استرداد نمي گردد.

چنانچه دوره تشكيل نگردد كل شهريه استرداد خواهد شد.

زمان استرداد شهريه 15 روز بعد از پركردن فرم استرداد و تائيد مديريت دپارتمان مي باشد.

زمان دریافت مبلغ استرداد 3 ماه پس از تایید فرم استرداد می باشد.


شرایط قبولی پایان ترم :


" نمره پايان ترم شامل پنج نمره اصلی و دو نمره به صورت اختیاری به شرح زیر مي باشد "
توضیحات حداقل نمره قبولی حداکثر نمره بخش ردیف
امتحان مجدد دارد 7 10 Interview 1
تجدید نظر دارد 25 40 Final 2
تجدید نظر ندارد - 10 Midterm 3
کاملا بستگی به نظر استاد دارد - 40 Class activity 4

زبان آموزانیکه ازامتحان Speaking نمره لازم را كسب ننمايند مي توانند در تاريخي كه توسط دفتر موسسه اعلام مي گردد جهت امتحان Speaking مجدد اقدام نمايند.

صرفاٌ زبان آموزانيكه Fail شده يا عذر موجه جهت غيبت در ساعت امتحان داشته اند مي توانند در امتحان مجدد شركت نمايند و كسانيكه عذر غير موجه دارند نمره امتحان ايشان از 8 محاسبه مي گردد.

زبان آموزان بعد از 2 روز از امتحان فاينال مي توانند ازنتيجه خود از طريق سايت موسسه www.Mehrsajjad.com مطلع شوند.

زبان آموزان می توانند کد دانشجویی خود رابه شماره 30007650001107 SMS نموده و نمرات خودرا دریافت نمائید.


شرایط دانشجویان ممتاز :

زبان آموزی كه بالاترين نمره كلاس و نمره بالاي 90 بگيرد TOP محسوب مي شود.

زبان آموزان TOP شامل 20% تخفيف برای ثبت نام ترم بعد خواهند بود.

كساني كه سه ترم متواليTOP شوند درترم بعد به صورت رايگان ثبت نام مي شوند.


کلیه اطلاعات تکمیلی رامی توانید داخل سایت به آدرس WWW. Mehrsajjad.com ملاحظه فرمایید.