اساتید بخش کودکان و نوجوانان دپارتمان انگلیسی

NedaMoaattarian
خانم ندا معطریان
سوپروایزر بخش کودکان و نوجوانان
مشاهده بیوگرافی

«اساتید بخش کودکان و نوجوانان دپارتمان انگلیسی موسسه MCI»QazalNazari
خانم غزل نظری
مشاهده بیوگرافی
FaezehKhaleghiRad
خانم فائزه خالقی راد
مشاهده بیوگرافی
MaryamKazemian
خانم مریم کاظمیان
مشاهده بیوگرافی
AtiehDehqan 
خانم عطیه دهقان
مشاهده بیوگرافی

 

MahsaMirzaieeTabar
خانم مهسا میرزائی تبار
مشاهده بیوگرافی
MaryamMoatamedi
خانم مریم معتمدی
مشاهده بیوگرافی
ParniaBolouri
خانم پرنیا بلوری
مشاهده بیوگرافی
AidaJolodar
خانم آیدا جلودار
مشاهده بیوگرافی
TaraNaji
خانم تارا ناجی
مشاهده بیوگرافی
NegarSadeqi
خانم نگار صادقی
مشاهده بیوگرافی
AlirezaAlijaniMoghaddam
آقای علیرضا علیجانی مقدم
مشاهده بیوگرافی
ShahriarBondar
آقای شهریار بندار
مشاهده بیوگرافی