برنامه سالانه بخش بزرگسالان 

 

 

 

برنامه سالانه دوره های ((Advanced 98 )) موسسه    MCI

 

استارت روزهای زوج

استارت روزهای فرد

دوره

شروع

پایان

دوره

شروع

پایان

فروردین

01/24

03/06

فروردین

01/22

03/09

خرداد

03/18

05/02

خرداد

03/19

05/01

مرداد

05/12

06 /30

مرداد

05/13

06/31

مهر

07/06

08/25

مهر

07/07

08/26

آذر

09/04

10/18

آذر

09/05

10/19

بهمن

10/28

12/14

بهمن

10/29

12/15

 


 

 

 برنامه سالانه دوره آخر هفته ها (( Fridays 98 ))  موسسه    MCI

 

 

دوره

شروع

پایان

فروردین

01/23

03/24

تیر

04/14

06/15

مهر

07/12

09/22

دی

10/06

12/09

 


برنامه سالانه دوره های  ((عادی 98 ))  موسسه    MCI

 

استارت روزهای زوج

استارت روزهای فرد

دوره

شروع

پایان

دوره

شروع

پایان

فروردین

01/21

02/23

فروردین

01/20

02/24

خرداد

03/01

04/05

خرداد

03/02

04/11

تیر

04/15

05/16

تیر

04/16

05/17

مرداد

05/26

06/30

مرداد

05/27

07/02

مهر

07/06

08/11

مهر

07/07

08/14

آبان

08/20

09/23

آبان

08/21

09/26

دی

10/02

11/05

دی

10/01

11/03

بهمن

11/12

12/14

بهمن

11/13

12/20