اساتید بخش بزرگسالان دپارتمان انگلیسی«اساتید بخش بزرگسالان دپارتمان زبان انگلیسی MCI»MsFeiz
خانم منظر فیض
سوپروایزر دپارتمان انگلیسی
مشاهده بیوگرافی


 

Mr.Ali Ebrahimzadeh
علی ابراهیم زاده
مشاهده بیوگرافی
Mr.Alaei
آقای امیر علائی
مشاهده بیوگرافی
Mr.Khazaei
آقای محمد خزائی
مشاهده بیوگرافی
ُSomayyehAmini
خانم سمیه امینی
مشاهده بیوگرافی


 

Ms.Timori
خانم آسیه تیموری
مشاهده بیوگرافی
Shayestehkhooy
آقای شایسته خوی
مشاهده بیوگرافی
Ms.Nahavandi
خانم سرو نهاوندی
مشاهده بیوگرافی
Ms.Nahavandi
خانم معصومه آقاسی زاده
مشاهده بیوگرافی


 

Mr.Baroei
اقای صادق باروئی
مشاهده بیوگرافی
Mr.Keshmiri
آقای محسن کشمیری
مشاهده بیوگرافی
Mr.Movahed
آقای امیر علی موحد
مشاهده بیوگرافی
Ms.Nahavandi
آقای ابوالفضل توکلی
مشاهده بیوگرافی


 

Ms.Rajabi
خانم زهرا رجبی
مشاهده بیوگرافی
Ms.Barzakhi
خانم زهرا برزخی
مشاهده بیوگرافی
Ms.Ebrahimi
خانم رویا ابراهیمی
مشاهده بیوگرافی
Ms.shahidi
خانم ملیحه شهیدی فر

مشاهده بیوگرافی 

Mr.Nasrolahi
آقای نوید نصرالهی
مشاهده بیوگرافی
Ms.Piravi
خانم یلدا پیروی
مشاهده بیوگرافی
Ms.bozorgian
خانم فهیمه بزرگیان
مشاهده بیوگرافی