برنامه سالانه دوره های  ((فرانسه 98 ))  موسسه    MCI


 

استارت روزهای زوج

استارت روزهای فرد

دوره

شروع

پایان

دوره

شروع

پایان

فروردین

01/21

02/23

فروردین

01/20

02/24

خرداد

03/01

04/05

خرداد

03/02

04/11

تیر

04/15

05/16

تیر

04/16

05/17

مرداد

05/26

06/30

مرداد

05/27

07/02

مهر

07/06

08/11

مهر

07/07

08/14

آبان

08/20

09/23

آبان

08/21

09/24

دی

10/02

11/05

دی

10/01

11/03

بهمن

11/12

12/14

بهمن

11/13

12/20