برنامه سالانه دوره های  ((فرانسه 98 ))  موسسه    MCI

 

 

استارت روزهای زوج

استارت روزهای فرد

دوره

شروع

پایان

دوره

شروع

پایان

فروردین

01/24

03/06

فروردین

01/22

03/09

خرداد

03/18

05/02

خرداد

03/19

05/01

مرداد

05/12

06 /30

مرداد

05/13

06/31

مهر

07/06

08/25

مهر

07/07

08/26

آذر

09/04

10/18

آذر

09/05

10/19

بهمن

10/28

12/14

بهمن

10/29

12/15