برنامه سالانه دوره های فرانسه موسسه    MCI

 


 


استارت روزهای زوج

استارت روزهای فرد

ردیف

دوره

شروع

پایان

دوره

شروع

پایان

1

فروردین

01/24

03/06

فروردین

01/22

03/09

2

خرداد

03/18

05/02

خرداد

03/19

05/01

3

مرداد

05/12

06 /30

مرداد

05/13

06/31

4

مهر

07/06

08/25

مهر

07/07

08/26

5

آذر

09/02

10/16

آذر

09/03

10/17

6

بهمن

10/28

12/14

بهمن

10/29

12/15