برنامه سالانه دوره های فرانسه موسسه    MCI

 

ردیف

استارت روزهای زوج

استارت روزهای فرد

دوره

شروع

پایان

دوره

شروع

پایان

1

فروردین

01/22

03/07

فروردین

01/23

03/08

2

خرداد

03/19

0506

خرداد

03/20

05/02

3

مرداد

05/13

06 /31

مرداد

05/09

06/25

4

مهر

07/09

08/26

مهر

07/10

08/29

5

آذر

09/03

10/17

آذر

09/08

10/22

6

بهمن

10/26

12/15

بهمن

11/02

12/16