برنامه سالانه دوره های  ((عادی 97 ))  موسسه    MCI

     

استارت روزهای زوج

استارت روزهای فرد

ردیف

دوره

شروع

پایان

دوره

شروع

پایان

1

فروردین

01/20

02/26

فروردین

01/21

02/23

2

خرداد

03/02

04/11

خرداد

03/01

04/05

3

تیر

04/16

05/20

تیر

04/14

05/16

4

مرداد

05/27

07/02

مرداد

05/23

06/27

5

مهر

07/09

08/12

مهر

07/08

08/13

6

آبان

08/19

09/21

آبان

08/20

09/25

7

دی

10/01

11/03

دی

10/02

11/04

8

بهمن

11/10

12/18

بهمن

11/11

12/14