برنامه سالانه دوره آخر هفته ها(( Fridays 98 ))  موسسه    MCI

 


ردیف

دوره

شروع

پایان

1

فروردین

01/23

03/24

2

تیر

04/14

06/15

4

مهر

07/12

09/22

5

دی

10/06

12/09