برنامه سالانه دوره آخر هفته ها(( Fridays 97 ))  موسسه    MCI

 

 

ردیف

دوره

شروع

پایان

1

فروردین

01/24

04/01

2

تیر

04/15

06/16

4

مهر

07/13

09/16

5

دی

10/07

12/10