اساتید دپارتمان زبان انگلیسی

beach

خانم منـــظر فــیض

سوپـــــر وایـــزر دپارتمان انگلیسی موســسه MCI


beach

آقای علی ابراهیم زاده

beach

آقای نــوید نصــراللهی

beach

آقای سهیل صدرزاده

beach

آقای محمد جعفر خزائی


beach

خانم زهرا رجبی

beach

خانم رویا ابراهیمی

beach

خانم ندا معطریان

beach

 خانم سارا نساج کریمیbeach

آقای جــلال موســوی

beach

آقای محــمد ناظمیــان

beach

آقای امیر علائی نیا

beach

آقای حسین انوریbeach

خانم ســارا نــاصــری

beach

خانم زهرا برزخی

beach

خانم ملیحه شهیدی فرد

beach

خانم فهیمه بزرگیان

beach

آقای امیر علی موحد

beach

آقای بابک برقچی

beach

آقای ابوالفضل توکلی

beach

محمد حسین شایسته خوی

beach

خانم آسیه تیموری

beach

خانم زهره رحمان نژاد

beach

خانم سرو نهاوندی

beach

خانم یلدا پیروی

beach

خانم مهدیس مقبل

beach

خانم حمیده مزینانی

beach

خانم سمیه امینی

beach

خانم فهیمه بهجت

beach

آقای وحید زینلی

beach

آقای رسول جودوی

beach

خانم نرگس گنجلو

beach

آقای محسن کشمیری