اساتید دپارتمان زبان انگلیسی

beach

خانم منـــظر فــیض

سوپـــــر وایـــزر دپارتمان انگلیسی موســسه MCI


beach

آقای علی ابراهیم زاده

beach

آقای علـــی ارفـــع

beach

آقای محــمد مهـــدی صالحــی

beach

آقای نــوید نصــراللهی


beach

خانم زهرا رجبی

beach

خانم رویا ابراهیمی

beach

خانم سپیده لعل یوسفی

beach

 خانم مهســا اســکندریbeach

آقای مهــریار کیــشی

beach

آقای سهیل صدرزاده

beach

آقای محمد جعفر خزائی

beach

آقای جــلال موســویbeach

خانم شیوا بلورساز

beach

خانم ندا معطریان

beach

خانم ســارا نــاصــری

beach

خانم زهرا برزخی

beach

خانم ملیحه شهیدی فرد

beach

خانم فهیمه بزرگیان

beach

خانم شراره قدوسی