انتخاب اساتید برتر 6 ماه اول سال 95

پنج استاد برتر شش ماه اول سال 95 به انتخاب سوپروایزر محترم سرکار خانم فیض

  • نفراول آقای نــوید نصراللهــی 
  • نفردوم آقای علــی ابــراهیم زاده
  • نفر سوم سرکار خانم فرنــاز فلاح
  • نفر چهارم آقــای محــمد خــزائی
  • نفر پنجم سرکار خانم زهــرا برزخــی
  • نفر پنجم سرکار خـــانم زهــرا برزخی