تقویم آموزشی آذرماه- روزهای شنبه و چهارشنبه

سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A – B - H

96/09/04

96/10/27

16 جلسه  (90 دقیقه )

1جلسه

شنبه – چهارشنبه

F

96/09/04

96/10/23

14 جلسه (120 دقیقه )

--

شنبه – چهارشنبه

Connect

96/09/04

96/10/23

14 جلسه  (120 دقیقه )

--

شنبه – چهارشنبه

L

96/09/04

96/10/27

15 جلسه (120 دقیقه)

--

شنبه – چهارشنبه


تقویم آموزشی آذر ماه- روزهای دوشنبه  وپنج شنبه

سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A – B– H

96/09/02

96/10/25

16 جلسه (90 دقیقه)

---

دوشنبه – پنجشنبه

F

96/09/02

96/10/18

14 جلسه (120 دقیقه)

---

دوشنبه – پنجشنبه

Connect

96/09/02

96/10/18

14 جلسه (120 دقیقه)

---

دوشنبه – پنجشنبه

L

96/09/02

96/10/21

15 جلسه (120 دقیقه)

---

دوشنبه – پنجشنبه


تقویم آموزشی آذر ماه- روزهای یکشنبه و سه شنبه

سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A – B - H

96/09/05

96/10/26

16 جلسه (90 دقیقه )

---

یکشنبه – سه شنبه

F

96/09/05

96/10/19

14 جلسه(120 دقیقه )

---

یکشنبه – سه شنبه

Connect

96/09/05

96/10/19

14 جلسه (120 دقیقه )

---

یکشنبه – سه شنبه

L

96/09/05

96/10/24

15 جلسه(120 دقیقه)

---

یکشنبه – سه شنبه