تقویم آموزشی بهمن ماه- روزهای دوشنبه -پنج شنبه


سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A – B– H

96/11/02

96/12/24

16 جلسه (90 دقیقه)

---

دوشنبه – پنجشنبه

F - R

96/11/02

96/12/17

14 جلسه (120 دقیقه)

---

دوشنبه – پنجشنبه

Connect

96/11/02

96/12/17

14 جلسه (120 دقیقه)

---

دوشنبه – پنجشنبه

L

96/11/02

96/12/21

15 جلسه (120 دقیقه)

---

دوشنبه – پنجشنبه

تقویم آموزشی بهمن ماه- روزهای شنبه- چهارشنبه


سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

H-A-B

96/11/04

96/12/23

16 جلسه (90 دقیقه )

1جلسه

شنبه – چهارشنبه

R-F

96/11/04

96/12/19

14 جلسه (120 دقیقه )

---

شنبه – چهارشنبه

Connect

96/11/04

96/12/19

14 جلسه (120 دقیقه )

---

شنبه – چهارشنبه

L

96/11/04

96/12/23

15 جلسه  (120 دقیقه)

---

شنبه – چهارشنبه

تقویم آموزشی بهمن ماه- روزهای یکشنبه و سه شنبه


سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A – B - H

96/11/01

96/12/22

16 جلسه  (90 دقیقه )

2جلسه

یکشنبه – سه شنبه

F  -R

96/11/01

96/12/22

14 جلسه (120 دقیقه )

---

یکشنبه – سه شنبه

Connect

96/11/01

96/12/22

14 جلسه (120 دقیقه )

---

یکشنبه – سه شنبه

L

96/11/01

96/12/22

15 جلسه (120 دقیقه)

1 جلسه

یکشنبه – سه شنبه