انتخاب اساتید برتر 6 ماه دوم سال 95

پنج استاد برتر شش ماه دوم سال 95 به انتخاب سوپروایزر محترم سرکار خانم نساج کریمی

 • نفراول خانم مریم کاظمیان
 • نفردوم  خانم فائزه خالقی راد
 • نفر سوم خانم مریم حق پناه
 • نفر چهارم خانم فریده رئوفی
 • نفر پنجم خانم فاطمه فرامرزی
 • نفر پنجم سرکار خـــانم زهــرا برزخی

انتخاب اساتید برتر 6 ماه اول سال 95

پنج استاد برتر شش ماه اول سال 95 به انتخاب سوپروایزر محترم سرکار خانم نساج کریمی

 • نفراول خانم فائــزه خالقی راه
 • نفردوم  خانم فائـــزه نور محمدی
 • نفر سوم خانم فهیــمه نور محمدی
 • نفر چهارم خانم فاطــمه شفیعــی
 • نفر پنجم خانم فاطمه فرامرزی
 • نفر پنجم سرکار خـــانم زهــرا برزخی