تقویم آموزشی مهر ماه- روزهای یکشنبه و سه شنبه


 

سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A - B - H

96/07/04

96/08/30

16 جلسه  (90 دقیقه )

1 جلسه

یکشنبه – سه شنبه

F  -R

96/07/04

96/08/23

14 جلسه (120 دقیقه )

--

یکشنبه – سه شنبه

Connect

96/07/04

96/08/23

14 جلسه (120 دقیقه )

--

یکشنبه – سه شنبه

L

96/07/04

96/08/30

15 جلسه(120 دقیقه)

--

یکشنبه – سه شنبه


تقویم آموزشی مهر ماه- روزهای شنبه و چهارشنبه


 


سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A – B - H

96/07/05

96/08/27

16 جلسه  (90 دقیقه )

1 جلسه

شنبه – چهارشنبه

F

96/07/05

96/08/26

14 جلسه (120 دقیقه )

--

شنبه – چهارشنبه

Connect

96/07/05

96/08/24

14 جلسه (120 دقیقه )

--

شنبه – چهارشنبه

L

96/07/05

96/08/27

15 جلسه (120 دقیقه)

--

شنبه –  چهارشنبه


تقویم آموزشی مهر ماه- روزهای دوشنبه -پنج شنبه


سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A – B– H

96/07/03

96/08/25

16 جلسه (90 دقیقه)

1 جلسه

دوشنبه – پنجشنبه

F

96/07/03

96/08/22

14 جلسه (120 دقیقه)

--

دوشنبه – پنجشنبه

Connect

96/07/03

96/08/22

14 جلسه (120 دقیقه)

--

دوشنبه – پنجشنبه

L

96/07/03

96/08/25

15 جلسه (120 دقیقه)

--

دوشنبه – پنجشنبه