اساتید دپارتمان کودکان و نوجوانان

beach

خانم ندا معطریـــان

سوپـــــر وایـــزر دپارتمان انگلیسی موســسه MCI

beach

خانم هدیه حیدری

beach

خانم فائزه نورمحمدی

beach

خانم فهیمه نورمحمدی

beach

خانم فائزه شفیعی

beach

خانم مریم کاظمیان

beach

خانم ریحانه رجب زادگان

beach

خانم الهام توابی

beach

خانم فائزه خالقی راد


beach

خانم روشنک عادلیان

beach

خانم بهاره حق پناه

beach

خانم مهسا میرزایی

beach

خانم عطیه دهقان


beach

خانم الهه زحمت کش

beach

خانم فائزه اسماعیل پور

beach

خانم فرزانه شادلو مشهدی

beach

خانم غزل نظری

beach

خانم فاطمه فرامرزی

beach

خانم یـــلدا باقــرزاده

beach

خانم فاطمه شفیعی

beach

خانم فریده رئوف

beach

خانم مریم معتمدی

beach

خانم منیره جعفری

beach

آقای کیهان میزانی

beach

آقای محسن کشمیری

beach

آقای سهیل قولوبی

beach

آقای حامد مروت دار

beach

آقای مهریار کیشی