تقویم آموزشی روزهای زوج فروردین 1397- روزهای شنبه و 4شنبه

 

سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A - R&W - H

18/01/97

09/03/97

16 جلسه

(90 دقیقه )

دو جلسه

شنبه  چهارشنبه

F - C - L

18/01/97

02/03/97

14 جلسه

(120 دقیقه )

دو جلسه

شنبه چهارشنبه

 

تقویم آموزشی ترم فروردین ماه 1397– روزهای 1شنبه – 3 شنبه

 

سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A - R&W - H

19/01/97

06/03/97

جلسه  16

(90 دقیقه )

یک جلسه

یکشنبه

سه شنبه

F - C - L

19/01/97

01/03/97

14 جلسه

(120 دقیقه )

-----

یکشنبه

 سه شنبه

 

 

تقویم آموزشی ترم فروردین ماه 1397– روزهای 2شنبه -5 شنبه

 

سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A - R&W - H

20/01/97

07/03/97

16 جلسه

(90 دقیقه)

یک جلسه

دوشنبه  پنجشنبه

F - C - L

20/01/97

03/03/97

14 جلسه

(120 دقیقه)

----

دوشنبه  پنجشنبه