تقویم آموزشی ترم فروردین ماه 1395 - روزهای زوج
 
ردیف سطح شروع ترم پایان ترم  تعداد جلسات تعداد جلسات جبرانی روزهای برگزاری کلاس
1 A – B - H 95/01/18 95/03/05 16 جلسه 
(90 دقیقه )
یک جلسه شنبه – چهارشنبه
 
3 F 95/01/18 95/03/01 14 جلسه
 (120 دقیقه )
-- شنبه – چهارشنبه
4 Connect 95/01/18 95/03/01 14 جلسه
(120 دقیقه )
-- شنبه – چهارشنبه
5 L 95/01/18 95/03/01 15 جلسه
(120 دقیقه)
یک جلسه شنبه – چهارشنبه

تقویم آموزشی ترم فروردین ماه 1395 - روزهای فرد

ردیف سطح شروع ترم پایان ترم  تعداد جلسات تعداد جلسات جبرانی روزهای برگزاری کلاس
1 A – B - H 95/01/17 95/03/04 16 جلسه 
(90 دقیقه )
یک جلسه یکشنبه – سه شنبه
2 F 95/01/17 95/03/02 14 جلسه
(120 دقیقه )
-- یکشنبه – سه شنبه
3 Connect 95/01/17 95/03/02 14 جلسه
(120 دقیقه )
-- یکشنبه – سه شنبه
4 L 95/01/17 95/03/02 15 جلسه
(120 دقیقه)
یک جلسه یکشنبه – سه شنبه

تقویم آموزشی ترم فروردین ماه 1395 - روزهای دوشنبه و پنجشنبه

ردیف سطح شروع ترم پایان ترم  تعداد جلسات تعداد جلسات جبرانی روزهای برگزاری کلاس
1 A – B– H 95/01/16 95/03/10 16 جلسه
(90 دقیقه) 
دوجلسه دوشنبه – پنجشنبه
2 F 95/01/16 95/03/06 14 جلسه
(120 دقیقه)
یک جلسه دوشنبه – پنجشنبه
3 Connect 95/01/16 95/03/06 14 جلسه
(120 دقیقه)
یک جلسه دوشنبه – پنجشنبه
4 L 95/01/16 95/03/06 15 جلسه
(120 دقیقه)
دوجلسه دوشنبه – پنجشنبه