تقویم آموزشی ترم تیر ماه 1397 – روزهای فرد

 

سطح

شروع ترم

پایان ترم 

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A - R&W - H

97/04/03

97/05/07

16 جلسه

(90 دقیقه )

---

یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه

F – C - L

97/04/03

97/05/09

18 جلسه

(90  دقیقه )

یک  جلسه

یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه

 

تقویم آموزشی ترم تیر ماه 1397 – روزهای زوج

 

سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A - R&W - H

97/04/02

97/05/08

16 جلسه

(90 دقیقه )

---

شنبه – دوشنبه -چهارشنبه

F – C - L

97/04/02

97/05/10

18 جلسه

(90  دقیقه )

1 جلسه

شنبه – دوشنبه -چهارشنبه