تقویم آموزشی ترم تیر ماه 1396- روزهای زوج

ردیف سطح شروع ترم پایان ترم  تعداد جلسات تعداد جلسات جبرانی روزهای برگزاری کلاس
1 A – B – H 96/04/03 96/05/09 16 جلسه 
(90 دقیقه )
----- شنبه – دوشنبه -چهارشنبه
 
2 F 96/04/03 96/05/11 18 جلسه
(90  دقیقه )
1 جلسه شنبه – دوشنبه -چهارشنبه
3 C 96/04/03 96/05/11 18 جلسه
(90  دقیقه)
1 جلسه شنبه – دوشنبه -چهارشنبه
4 L 96/04/03 96/05/07 15 جلسه
(120 دقیقه)
- شنبه – دوشنبه -چهارشنبه

تقویم آموزشی ترم تیر ماه 1396 - روزهای فرد

ردیف سطح شروع ترم پایان ترم  تعداد جلسات تعداد جلسات جبرانی روزهای برگزاری کلاس
1 A – B – H 96/04/01 96/05/10 16 جلسه 
(90 دقیقه )
- یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه
 
2 F 96/04/01 96/05/10 18 جلسه
(90  دقیقه )
2 جلسه یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه
3 C 96/04/01 96/05/10 18جلسه
(90 دقیقه )
2 جلسه یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه
5 L 96/04/01 96/05/08 15 جلسه
(120 دقیقه)
- یکشنبه – سه شنبه –  پنج شنبه