تقویم آموزشی ترم مرداد ماه 1397 – روزهای فرد

 

سطح

شروع ترم

پایان ترم 

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A - R&W - H

97/05/16

97/06/22

16 جلسه 

(90 دقیقه )

---

یک شنبه –سه شنبه – پنجشنبه

F – C - L

97/05/16

97/06/22

18 جلسه

(90  دقیقه )

2جلسه

یک شنبه –سه شنبه – پنجشنبه

 

تقویم آموزشی ترم مرداد ماه 1397 – روزهای زوج

 

سطح

شروع ترم

پایان ترم

تعداد جلسات

تعداد جلسات جبرانی

روزهای برگزاری کلاس

A - R&W - H

97/05/15

97/06/21

16 جلسه 

(90 دقیقه )

---

شنبه – دوشنبه – چهار شنبه

F – C - L

97/05/15

97/06/21

18 جلسه

(90  دقیقه )

2جلسه

شنبه – دوشنبه – چهار شنبه