تقویم آموزشی ترم مرداد ماه 1396 - روزهای زوج

ردیف سطح شروع ترم پایان ترم  تعداد جلسات تعداد جلسات جبرانی روزهای برگزاری کلاس
1 A – B – H 96/05/18 96/06/25 16 جلسه 
(90 دقیقه )
--- شنبه – دوشنبه – چهار شنبه
2 F 96/05/18 96/06/27 18 جلسه
(90  دقیقه )
1 جلسه شنبه – دوشنبه – چهار شنبه
3 C 96/05/18 96/06/27 18 جلسه
(90دقیقه )
1 جلسه شنبه – دوشنبه – چهار شنبه
4 L 96/05/18 96/06/22 15 جلسه
(120 دقیقه)
- شنبه – دوشنبه – چهار شنبه

تقویم آموزشی ترم مرداد ماه 1396 - روزهای فرد

ردیف سطح شروع ترم پایان ترم تعداد جلسات تعداد جلسات جبرانی روزهای برگزاری کلاس
1 A – B – H 96/05/19 96/06/23 16 جلسه 
(90 دقیقه )
- یک شنبه –سه شنبه – پنجشنبه
2 F 96/05/19 96/06/26 18 جلسه
(90  دقیقه )
1 جلسه  یک شنبه –سه شنبه – پنجشنبه
3 C 96/05/19 96/06/26 18 جلسه
(90  دقیقه )
1 جلسه یک شنبه –سه شنبه – پنجشنبه
4 L 96/05/19 96/06/21   15 جلسه (120 دقیقه) - یک شنبه –سه شنبه – پنجشنبه