سر كار خانم صفورا ابوطالبي  زبان آموز تاپ سطوح A , B , C ترم بهمن 95 شعبه مرکزی


جناب آقاي حسين نمدچيان زبان آموز تاپ سطوح ادونس ترم بهمن 95 در شعبه مركزی


جناب آقاي حامد رشيدي زبان آموز تاپ فرانسه ترم بهمن  95 در شعبه مركزی


سر كار خانــم فـــروغ شـــاكري زبــان آمـــوز تاپ سطوحD و E
ترم بهمن 95 در شعبه مركزی

مریم عابدینی
سركار خانم مريم عابديني زبان آموز تاپ سطوح ادونس ترم آذر95 در شعبه مركزی


سر کار خانم ساناز ظریف از طرف موسسه MCI به عنوان زبان آموز نمونه ترم های عادی 95 انتخاب گردیدند.


جناب آقای میلاد محمد زاده از طرف موسسه MCI به عنوان زبان آموز نمونه ترم های فرانسه انتخاب گردیدند و به این منظور یک ترم ثبت نام رایگان به ایشان تعلق گرفت.


جناب آقای شروین تدبیری از طرف موسسه MCI به عنوان زبان آموز نمونه ترم های فرانسه انتخاب گردیند و به این منظور یک ترم ثبت نام رایگان به ایشان تعلق گرفت.


سرکار خانم سرور شادرو از طرف موسسه MCI به عنوان زبان آموز نمونه ترم های جمعه انتخاب گردیدند و به این منظور یک ترم ثبت نام رایگان به ایشان تعلق گرفت.


سرکار خانم فائزه ثابت بیرجندی از طرف موسسه MCI به عنوان زبان آموز نمونه دوره Advanced انتخاب گردیدند و به این منظور یک ترم ثبت نام رایگان به ایشان تعلق گرفت.


جناب آقای امین عظیم زادگان زبان آموز نمونه ترم عادی مهر 


جناب آقای شاذان قاجاری زبان آموز نمونه ترم ادونس مهر