سرکار خانم الهام قریشی زبان آموز نمونه ترم عادی مهر در سطوح d و e


سرکار خانم آزاده رحیم زاده زبان آموز نمونه ترم عادی آبان درD & E levels درشعبه مرکزی


سرکار خانم پروانه صادق مقدم زبان آموز نمونه ترم عادی آبان در A & B & C Levels


سرکار خانم زهره ابراهیمی زبان آموز نمونه ترم ادونس آذر در شعبه مرکزی


جناب آقای جواد افشار زبان آموز نمونه ترم فرانسه آذر در شعبه مرکزی