قابل توجه زبان آموزان گرامی
پس از اتمام کتاب World View 3 زبان آموزان به اهداف آموزشی زیر دست خواهند یافت:
1- گفتگو پیرامون آنچه که در زندگی افراد درحال اتفاق می افتد.(Talking about what is happening in people’s lives)
2- انجام مقایسه های مختلف میان زنان ومردان (Making comparisons between men and women )
3- نحوه رزرو نمودن هتل.(How to reserve a hotel)
4- توصیف احساسات، بیماریها و آنچه باید انجام دهیم تا بهبودی حاصل شود.Describing feelings, diseases and what we should do to feel better)
5- مصاحبه های شغلی (Job interviews )
6- بیان داستان ها.(Telling stories )
7- ارائه نظرات مختلف در مورد غذاها و رستوران ها (Describing and giving opinions about foods and restaurants)
8- بیان الزامات و آنچه که افراد از انجام دادن آن منع شده اند.(Expressing obligation and what people are prohibited to do)
9- توصیف برنامه های سفر(Describing plans for a trip)
10- توصیف تواناییها و چالش ها.(Describing abilities and challenges)
11- صحبت درمورد تغییراتی که قابل رویت هستند.( Talking about changes you can see)
12- ارائه فرضیات و احتمالات گوناگون.(Talking about different possibilities)
13- صحبت در مورد آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد.(Talking about what may happen in the future)
14- صحبت درمورد تغییر عادتها. (Changing habits)
15- مقایسه نحوه ی زندگی در گذشته و حال (Comparing past and present lifestyles)
16- توصیف یک جرم.(Describing a crime)
17- توصیف روابط مختلف(Talking about different relationships )
18- صحبت در مورد پول.(Talking about money)
19- صحبت درمورد موقعیت های تخیلی.(Talking about imaginary situations )
کتاب تمرین این سیستم آموزشی مطابق با کتاب درسی می باشد که در هر بخش تمرینات گوناگونی با توجه به واژگان و دستور زبان مربوطه به هر بخش تنظیم شده است و در پایان هر چهاربخش یک امتحان Self-Quiz به منظور سنجش دانش زبان آموزان قرارگرفته است.