قابل توجه زبان آموزان گرامی
پس از اتمام کتاب World View 4 زبان آموزان به اهداف آموزشی زیر دست خواهند یافت:
1- بیان نحوه پختن غذاها(Describing how to make a dish )
2- پیش بینی های مختلف در مورد پیشرفتهای تکنولوژی (Making predictions about advances in technology)
3- بیان محترمانه درخواستها و نحوه ی پذیرش و یا رد درخواست و یا دعوت(Making polite requests and how to accept or refuse an invitation)
4- توصیف موفقیت های شخصی(Discussing personal achievements)
5- بیان آنچه که افراد اخیراً شنیده یا دیده اند. (Telling what people have recently heard or seen)
6- گزارش یک مصاحبه با افراد مهم(Repoting interviews with famous people)
7- بیان داستانها در زمان گذشته.(Telling stories in the past)
8- صحبت در مورد موقعیت های فرضی.(Talking about hypothetical situations )
9- مقایسه عقاید و دیدگاهها درمورد موقعیت های زندگی.(Comparing opinions and approaches toward life situations)
10- توصیف پیشرفت ها به همراه جزئیات.(Describing progresses and details)
11- صحبت درمورد غذاها و آشپزی.(Talking about food and cooking)
12- بحث و گفتگو درمورد آزادی.(Discussing freedom)
13- صحبت درمورد لحظات مهم زندگی.(Talking about important moments)
14- صحبت درمورد والدین و فرزندان.(Talking about parents and children)
15- توصیف طرحهای تجاری.(Describing business plans)
16- رسیدن به یک جمع بندی کلی از آنچه که زبان آموزان در 4 کتاب World View آموخته اند.
(A general review of what the learners have studied in the previous books)
کتاب تمرین این سیستم آموزشی مطابق با کتاب درسی می باشد که در هر بخش تمرینات گوناگونی با توجه به واژگان و دستور زبان مربوطه به هر بخش تنظیم شده است و در پایان هر چهاربخش یک امتحان Self-Quiz به منظور سنجش دانش زبان آموزان قرارگرفته است.