کادر مدیریت موسسه فرهنگی آموزشی مهرسجاد

جـناب آقای دکتـر باقــر ســعیـد مدقـق

سمت : مدیریت عامل

علی سعید مدقق

جـنــاب آقــای علـــی ســـعیـــد مدقــق

سمت : قائم مقام مدیرعامل

جناب آقای مهدی بخـششیـان

سمت: مدیر داخلی

 مسئولین آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی مهرسجاد

خانم منظر فیض

سمت: مسئول امور آموزشی دپارتمان انگلیسی شعبه فرهاد

خانم نــدا معــطریــان

سمت: مسئول امورآموزشی شعبه سناباد

آقای علیرضا حق بین

سمت: مسئول امور آموزشی دپارتمان فرانسه

کادر دفتری موسسه فرهنگی آموزشی مهرسجاد

جناب آقای مهدی بخـششیـان

سمت: حسابدار

خانم اعظم صفـری پـور

سمت: مدیر امور دفتری شعبه فرهاد

خـانـم ریحانه جمند

سمت : مدیر امور دفتری شعبه سناباد

خـانـم سارا ناصری

سمت: مسئول مصاحبه و تعیین سطح دپارتمان انگلیسی

خـانـم سـپـیده روحــی

سمت: متصدی امور دفتری شعبه فرهاد

خـانـم مریم قیصری

سمت : متصدی امور دفتری شعبه فرهاد

خـانـم بهاره کامل

سمت : متصدی امور دفتری شعبه سناباد

خـانـم ملیحه بهادری

سمت : متصدی امور دفتری شعبه سناباد

خـانـم زهــرا کیــان

سمت: مسئــول IT