روزهای زوج
Make up پایان شروع ترم
  96/03/08 96/01/26 فروردین
  96/05/04 96/03/20 خرداد
  96/06/29 96/05/14 مرداد
  96/08/27 96/07/12 مهر
  96/10/21 96/09/07 آذر
  96/12/20 96/11/01 بهمن
 
روزهای فرد
 
Make up پایان شروع ترم
1 جلسه 96/03/11 96/01/27 فروردین
  96/05/05 96/03/21 خرداد
  96/06/28 96/05/15 مرداد
  96/09/02 96/07/13 مهر
  96/11/05 96/10/03 آذر
  96/12/20 96/11/12 بهمن