با همکارای زبان آموزان گرامی، موسسه MCI اقدام به برگزاری نظرسنجی هایی در جهت سنجش توانایی ها و نحوه تدریس اساتید از نگاه زبان آموزان می نمایید خواهشمند است در جهت بالا بردن سطح کیفی و کمی آموزشی در موسسه در نظرسنجی های موسسه شرکت نمایید.

شرکت در نظرسنجی

نظرسنجی شماره یک

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از زبان آموزان محترم جهت انتخاب استاد برتر به این شرح اعلام میگردد

 • نفراول جناب آقای علی ابراهیم زاده برنده جایزه 300.000 تومان
 • نفردوم جناب آقاي محمد جعفر خزائی برنده جایزه 200.000 تومان
 • نفر سوم جناب مجیدرضا زحمتکش برنده جایزه 100.000 تومان
 • نفرچهارم سرکار خانم منظر فیض
 • نفر پنجم سرکار ملیحه شهیدی فر

نظرسنجی شماره دو

بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از زبان آموزان محترم جهت انتخاب استاد برتر به این شرح اعلام میگردد

 • نفراول جناب آقای علی ابراهیم زاده برنده جایزه 400.000 تومان
 • نفردوم جناب آقاي محمد جعفر خزائی برنده جایزه 300.000 تومان
 • نفر سوم جناب مجیدرضا زحمتکش برنده جایزه 200.000 تومان
 • نفرچهارم جناب آقای نوید نصراللهی 
 • نفر پنجم سرکار فرناز فلاح

نظرسنجی شماره سه - ادونس

بر اساس انتخاب زبان آموزان محترم اساتید برتر در گروه ادونس به شرح زیر اعلام میگردد

 • نفراول جناب آقای محمد خزايي برنده جایزه 250.000 تومان
 • نفردوم جناب آقاي نويد نصرالهي برنده جایزه 100.000 تومان
 • نفر سوم جناب آقاي علي ارفع
 • نفر چهارم جناب آقاي علي ابراهيم زاده

نظرسنجی شماره چهار- غیر ادونس

بر اساس انتخاب زبان آموزان محترم اساتید برتر در گروه غیر ادونس به شرح زیر اعلام می گردد.

 •  نفراول سركار خانم فرناز فلاح برنده جایزه 200.000 تومان
 • نفر دوم سرکار خانم زهرا برزخي برنده جایزه 100.000 تومان
 • نفر سوم جناب آقاي علي ابراهيم زاده
 • نفر چهارم سركار خانم شيوا بلورساز
 • نفر پنجم سرکار خانم ندا معطریان

نظرسنجی شماره چهار- گروه ادونس

بر اساس انتخاب زبان آموزان محترم اساتید برتر در گروه ادونس به شرح زیر اعلام میگردد

 • نفراول جناب آقای نوید نصرالهی برنده جایزه 200.000 تومان
 • نفردوم جناب آقاي محمد خزائی  برنده جایزه 100.000 تومان
 • نفر سوم جناب آقاي علي ارفع
 • نفر چهارم جناب آقاي علي ابراهيم زاده

نظرسنجی شماره پنج - American Files

بر اساس انتخاب زبان آموزان محترم اساتید برتر در گروه American English Files به شرح زیر اعلام می گردد.

 •  نفراول جناب آقای  علی ابراهیم زاده برنده جایزه 200.000 تومان
 • نفر دوم سرکار خانم زهرا برزخي برنده جایزه 100.000 تومان
 • نفر سوم سرکار خانم  شیوا بلورساز
 • نفر چهارم جناب آقای مهریار کیشی
 • نفر پنجم سرکار خانم مهدیس مقبل

نظرسنجی شماره پنج- Advanced

بر اساس انتخاب زبان آموزان محترم اساتید برتر در گروه Advanced به شرح زیر اعلام میگردد

 • نفراول جناب آقای نوید نصرالهی برنده جایزه 200.000 تومان
 • نفردوم جناب آقاي محمد خزائی  برنده جایزه 100.000 تومان
 • نفر سوم جناب آقاي حسین انوری
 • نفر چهارم جناب آقاي مهریار کیشی