اعطای جایزه نقدی به جناب آقاي جواد خواجوي توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق.ایشان از هشت ترم که در موسسه MCI مشغول به تحصیل بودند شش ترم تاپ شده اند.


اعطای جایزه نقدی به سرکار خانم نگين چايچي توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق.ایشون از پنج ترم که تشریف آوردن موسسه چهار تاشو تاپ شدند


اعطای جایزه نقدی به جناب آقاي مهرشاد كلاهچيان توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق.ایشانن از هشت ترم که تشریف آوردن موسسه شش ترم تاپ شدند.


اعطای جایزه نقدی به سرکار خانم ساناز ظریف توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق.ایشون از هفده ترم که تشریف آوردن موسسه چهارده ترم تاپ شدند.


اعطای جایزه نقدی به جناب آقاي امير حسين وكيلي توسط  جناب آقای بخششيان مدیر داخلی موسسه.ایشان از هفت ترم که در موسسه مشغول به تحصیل بودند شش ترم تاپ شدند


اعطای جایزه نقدی به سرکار خانم پریسا پاکروان توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق.ایشان از شش ترم که در موسسه مشغول به تحصیل بودند شش ترم تاپ شدند.

جناب آقاي مرتضي احمدي از سيزده ترمی که در موسسه مشغول به تحصیل بودند نه ترم تاپ شده اند.موسسه MCI به پاس قدردانی از ایشان تور کیش به ایشان هدیه دادند.

سرکار خانم فریده رئوفی از پانزده ترمی که به موسسه MCI آمده اند  9 ترم را تاپ شده اند. از این رو هدیه موسسه که تور کیش می باشد به ایشان تعلق گرفته است.