جناب آقاي مرتضي احمدي از سيزده ترمی که به موسسه آمدند نه ترم تاپ شدند، از طرف موسسه جایزه تور کیش به ایشان تعلق گرفته است.


اعطای جایزه نقدی به جناب آقاي امير حسين وكيلي توسط جناب آقای بخششيان مدیر داخلی موسسه. ایشان از هفت ترم که تشریف آوردند موسسه شش ترم تاپ شدند


اعطای جایزه نقدی به جناب آقاي مهرشاد كلاهچيان توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق.ایشان از هشت ترم که تشریف آوردند موسسه شش ترم تاپ شدند


اعطای جایزه نقدی به جناب آقاي جواد خواجوي توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق. ایشان از هشت ترم که تشریف آوردند موسسه شش ترم تاپ شدند.


اعطای جایزه نقدی به سرکار خانم پریسا پاکروان توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق. ایشان از شش ترم که تشریف آوردن موسسه شش ترم تاپ شدند.


اعطای جایزه نقدی به سرکار خانم ساناز ظریف توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق. ایشان از هفده ترم ، چهارده ترم تاپ شدند.


اعطای جایزه نقدی به سرکار خانم نگين چايچي توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق. ایشان از پنج ترم که تشریف آوردند موسسه چهار ترم تاپ شدند.