اعطای جایزه نقدی نفر اول در نظرسنجی سوم سطوح Advanced توسط مدیر موسسه جناب آقای مدقق  به آقای خزائی


اعطای جایزه نقدی نفر اول درنظرسنجی سوم در سطوح American Files توسط مدیر موسسه آقای مدقق به آقای ابراهیم زاده


اعطای جایزه نقدی نفر دوم در نظرسنجی سوم در سطوح American Files توسط مدیر موسسه آقای مدقق به سركار خانم فلاح


تجلیل از استاد آقای علــی ابراهیم زاده 


تجلیل از استاد برتر- آقای خــزائی